Türkmenistanyň Prezidentiniň we Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministriniň duşuşygy | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministriniň duşuşygy

опубликованно 12.08.2019 // 316 - просмотров
 

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen ýurdumyza birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmak üçin gelen wekiliýetiň ýolbaşçysy, Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministri Nowruz Mamedowyň arasynda duşuşyk boldy.

Hormatly Prezidentimiz Azerbaýjan hökümetiniň ýolbaşçysyny mähirli garşylap, myhmana iki ýurduň dostlugynyň we hyzmatdaşlygynyň pugtalanmagyna ýardam etjek häzirki foruma gatnaşýandygy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Goňşy ýurduň Premýer-ministri myhmansöýerlik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň salamyny ýetirdi hem-de birinji Hazar ykdysady forumynyň üstünlikli geçirilmegi we türkmen halkyna gülläp ösüş arzuw edýändigi baradaky arzuwlaryny ýetirdi.

Myhman Azerbaýjanyň parahatçylyk söýüjilikli, döredijilikli syýasaty alyp barmak bilen ýurda we onuň Liderine ýokary halkara abraýyny getiren Türkmenistan bilen gatnaşyklary giňeltmäge we pugtalandyrmaga örän gyzyklanýandygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, Nowruz Mamedow Awazada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça geçirilýän birinji Hazar ykdysady forumynyň aýratyn ähmiýete eýedigini belledi.

Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministri döwlet Baştutanymyzy şeýle möhüm başlangyç bilen gutlap, häzirki forumyň Hazar sebitindäki ýurtlaryň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça oňyn başlangyçlary we täze pikirleri getirjekdigine, Hazary parahatçylygyň, hoşniýetli goňşuçylygyň, dostlugyň we hyzmatdaşlygyň zolagy hökmünde jar edip kabul edilen Konwensiýanyň düzgünleriniň anyk many-mazmun bilen doldurjakdygyna ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gutlag üçin minnetdarlyk bildirip, Azerbaýjanyň ýokary ýolbaşçy düzümine çuňňur hoşallygyny beýan edip, Türkmenistanyň öz ýakyn goňşusy bilen hoşniýetli gatnaşyklara hemişe sarpa goýýandygyny, gadymdan bäri doganlyk gatnaşyklary, medeni we taryhy umumylyk, parahatçylyk, döredijilik we ynsanperwer taglymlaryna ygrarlylyk bilen bagly iki ýurduň halklarynyň bähbidine netijeli gepleşikleri mundan beýläk-de pugtalandyrmagy niýet edinýändigini nygtady.

Türkmen Lideri hem-de Azerbaýjan hökümetiniň baştutany häzirki forumyň çäklerinde pikir alyşmalaryň netijeli häsiýete eýedigini belläp, sebitiň ýurtlary bilen söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak meselelerinde işjeň özara gatnaşyklaryň ösdürilmegine gönükdirilen netijeli gepleşikleriň dowam edilmeginiň zerurdygy barada aýtdylar.

Türkmenistan bilen Azerbaýjany gadymyýetden bäri dostlukly hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň birleşdirýändigi, ol gatnaşyklaryň iki doganlyk halkyň arasynda asyrlaryň dowamynda emele gelen taryhy-medeni umumylyk bilen şertlendirilendigi aýratyn bellenildi.

Abraýly sebit we halkara guramalaryň çäklerinde ikitaraplaýyn özara gatnaşyklar hem netijeli häsiýete eýedir. Bu ugurda döwletleriň ikisi hem gün tertibiniň ählumumy möhüm meseleleri boýunça garaýyşlaryň we çemeleşmeleriň ýakyndygyny görkezýär.

Türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygynyň geljegi uly ugurlary boýunça ara alyp maslahatlaşmalaryň barşynda dürli ugurlarda, şol sanda energetika we ulag logistiki taslamalary işjeňleşdirmekde netijeli özara gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçin düýpli we giň mümkinçilikleriň bardygy bellenildi. Bu taslamalaryň durmuşa geçirilmegi özara bähbitli sebit we halkara ykdysady hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň maksatlaryna gulluk etmäge ýardam berer.

Şunuň bilen baglylykda, Hazarda iki döwletiň çäk taýdan goňşuçylygy yklymara üstaşyr-ulag geçelgelerini kemala getirmek boýunça dürli taslamalary durmuşa geçirmekdäki tagallalarynyň netijeli amatly mümkinçilikleri berýändigi bellenildi. Bu geçelgeler ýükleri daşamagyň bähbitli ugurlaryny, olaryň halkara ulag düzümlerine goşulyşmagyny üpjün edýär, munuň özi bolsa sebit we ählumumy ölçeglerde durnukly ösüşi gazanmagyň möhüm şerti bolup durýar. Hususan-da, Lapis-Lazuli (Lazurit) halkara ulag-üstaşyr geçelgesini döretmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Munuň özi taslama gatnaşyjy ýurtlara sebit we yklym söwda bazarlaryna çykalgalaryny köp ugurlaşdyrmaga mümkinçilik berer.

Söhbetdeşler, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk baradaky gürrüňiň dowamynda ykdysady hyzmatdaşlyk baradaky bilelikdäki Hökümetara toparyň işiniň, şeýle hem netijeli döwletara gepleşikleriň ählitaraplaýyn pugtalandyrylmagyna gönükdirilip daşary işler ministrlikleriniň geňeşmeleriniň yzygiderli geçirilýän tejribesiniň ähmiýetini bellediler.

Türkmenistanyň Prezidenti we Azerbaýjanyň hökümetiniň baştutany Hazar deňziniň ekologiýa abadançylygyny gorap saklamakda garaýyşlaryň umumydygyny, bu ajaýyp suw howdanynyň biologiki dürlüligini gorap saklamaga we artdyrmaga bolan aýawly gatnaşyklar boýunça Hazarýaka ýurtlaryň degişli edaralary tarapyndan yzygiderli geçirilýän duşuşyklaryň we geňeşmeleriň netijeli häsiýete eýedigini bellediler.

Söhbetdeşligiň barşynda özara gyzyklanma döredýän sebit we halkara syýasatynyň birnäçe meseleleri boýunça pikir alşyldy. Söhbetdeşler häzirki döwrüň möhüm meselelerine bolan gatnaşykda taraplaryň garaýyşlarynyň meňzeşdigini ýa-da gabatlaşýandygyny nygtap, goňşy ýurtlaryň ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmek maksadynda ysnyşykly gatnaşyklary mundan beýläk-de ýakynlaşdyrmaga we dikeltmäge ygrarlydyklaryny tassykladylar.

Şunuň bilen baglylykda, Nowruz Mamedow Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň, hususan-da, ählumumy howpsuzlygyň täze gurluşynyň kemala getirilmeginde dünýä forumlarynyň belent münberlerinden öňe sürýän halkara başlangyçlaryň möhümdigini belledi.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Azerbaýjanyň hökümetiniň baştutany taraplaryň ikitaraplaýyn hoşniýetli erkine daýanýan we dostlugyň we hoşniýetli goňşuçylygyň berk halkalary bilen berkidilen türkmen-azerbaýjan gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ählitaraplaýyn ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter