Resmi habar | TDH
Syýasat habarlary

Resmi habar

опубликованно 07.08.2019 // 549 - просмотров
 

«Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda,

1-nji derejeli ýurist Baýjanow Baýjan Toýmyradowiç gulluk borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmändigi üçin, Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;

1-nji derejeli ýurist Batyr Dädebaýewiç Aşyrkulyýew Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi.

1-nji derejeli ýurist Ýegenow Toýlymyrat Kakyşowiç gulluk borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmändigi üçin, Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy.

2-nji derejeli ýurist Meretnazar Baýramnazarowiç Begliýew Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter