Oleg Kononenko: öz Watanymyň Bütindünýä welosiped gününi esaslandyrmak baradaky başlangyjynyň dünýäde biragyzdan goldaw tapandygyna buýsanýaryn | TDH
Syýasat habarlary

Oleg Kononenko: öz Watanymyň Bütindünýä welosiped gününi esaslandyrmak baradaky başlangyjynyň dünýäde biragyzdan goldaw tapandygyna buýsanýaryn

 

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Çuňňur hormatlanylýan Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

Sizi we tutuş türkmen halkyny Bütindünýä welosiped güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Türkmenistanyň başlangyjy esasynda 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan esaslandyrylan Bütindünýä welosiped güni Siziň ýolbaşçylygyňyzda sagdyn durmuş ýörelgesini giňden ornaşdyrmak, bedenterbiýäni we sporty wagyz etmek boýunça alnyp barylýan döwlet syýasatynyň aýdyň ykrar edilmesi boldy.

Kosmonawtlar üçin sagdyn beden hünär işiniň üstünlikli alnyp barylmagynyň düýpli düzümleriniň biridir. Elbetde, men sporty we bedenterbiýäni diňe bir Türkmenistanda däl, eýsem, halkara giňişlikde ilerletmek boýunça Siziň edýän tagallalaryňyzy tüýs ýürekden goldaýaryn.

Soňky ýyllarda Türkmenistanyň Olimpiýa hereketinde gazanýan üstünlikleri jedelsizdir. 2017-nji ýylda Aşgabatda üstünlikli geçirilen V Aziýa oýunlary munuň aýdyň subutnamasydyr. Siziň sport we bedenterbiýe bilen şahsy gyzyklanmaňyz hem-de bu ugurda gazanýan üstünlikleriňiz dünýäde giňden bellidir. Munuň özi köplere, aýratyn-da, ýaş nesle görelde almak üçin ajaýyp nusgadyr.

Men Türkmenistanda doglandygyma, öz ýurdumyň Bütindünýä welosiped gününi esaslandyrmak baradaky başlangyjynyň dünýäde biragyzdan goldaw tapandygyna buýsanýaryn. Munuň özi Türkmenistanyň abraýynyň barha artýandygynyň, sagdyn durmuş ýörelgesini, sporty we bedenterbiýäni wagyz etmek boýunça Siziň alyp barýan syýasatyňyza giňden eýerilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç, baýramçylyk mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy ýene bir gezek kabul ediň! Size berk jan saglyk, egsilmez gujur-gaýrat, alyp barýan syýasy we döwlet işiňizde täze belent üstünlikleri arzuw edýärin.

Meniň gutlaglarymy, abadançylyk we gülläp ösüş baradaky iň oňat arzuwlarymy mähriban türkmen halkyna ýetirmegiňizi haýyş edýärin.

Oleg Kononenko,
lýotçik-kosmonawt

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter