Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministrini kabul etdi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministrini kabul etdi

 

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministri Nowruz Ismail ogly Mamedowy kabul etdi.

Myhman wagt tapyp kabul edendigi we türkmen topragynda bildirilen myhmansöýerlik üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimize hem-de tutuş türkmen halkyna abadançylyk we ösüşiň ýolunda uly üstünlik gazanmak barada Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň aýdan mähirli sözlerini hem-de hoşniýetli arzuwlaryny ýetirdi.

Hormatly Prezidentimiz Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewe iň gowy arzuwlaryny aýdyp, Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky gatnaşyklaryň iki ýurduň bar bolan kuwwatyny durmuşa geçirmäge gyzyklanmalar esasynda üstünlikli ösdürilýändigini kanagatlanma bilen belledi. Döwlet Baştutanymyzyň aýdyşy ýaly, bu hyzmatdaşlyk türkmen we azerbaýjan halklarynyň gadymdan gelýän dost-doganlyk däplerine, umumy ruhy medeni gymmatlyklara daýanýar hem-de halkara gatnaşyklar babatda parahatçylyk söýüjilik we ynsanperwerlik ýörelgelerine ygrarlydyr.

Duşuşygyň dowamynda GDA gatnaşyjy ýurtlaryň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň şu gezekki mejlisiniň gün tertibine girizilen meseleler boýunça pikir alyşmalar boldy.

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň çäklerinde ýola goýulýan gatnaşyklara uly ähmiýet berýändigini, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda hyzmatdaşlygyň ähli ugurlary boýunça deňhukukly, ynanyşmak gatnaşyklarynyň ösdürilmegine hemmetaraplaýyn goldaw berýändigini belläp, ýurdumyzyň oňyn netijeleri gazanmak ugrunda özara bähbitli döwletara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmaga we ösdürmäge taýýardygyny tassyklady.

Döwlet Baştutanymyz we myhman ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň birnäçe ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Söwda, ykdysadyýet, energetika we beýleki ulgamlarda netijeli gatnaşyklary ösdürmek üçin giň mümkinçilikleriň bardygy nygtaldy. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň nebitiň hem-de gazyň baý gorlaryna eýedigi, munuň Ýewraziýa yklymynyň ýurtlaryna energiýa serişdelerini uzak möhletleýin esasda ugratmak üçin oňyn mümkinçilikleri döredýändigi bellenildi.

Iki ýurduň çäk taýdan amatly ýerleşmegi, gadymy döwürlerde Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça baglanyşmagy Aziýany hem-de Ýewropany birleşdirýän “Demirgazyk — Günorta” we “Gündogar — Günbatar” yklymara ulag-üstaşyr geçelgeleriň döredilmegi boýunça taslamalaryň amala aşyrylmagy ugrunda tagallalaryň utgaşdyrylmagy üçin zerur şertleri üpjün edýär. Şunda Türkmenistan we Azerbaýjan ýük daşamagyň gysga ugry boýunça ykdysady taýdan amatly ýagdaýa eýedir.

Şunuň bilen birlikde, däp bolan ynsanperwer ulgamdaky gatnaşyklary şeýle-de bilim, ylym, medeniýet we sport hem-de syýahatçylyk ugurlaryndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň, iki ýurduň doganlyk halklarynyň arasynda dostluk, ynanyşmak we birek-birege düşünişmek gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna kömek edýän bilelikdäki çäreleri geçirmegiň wajypdygy bellenildi.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz we Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministri döwletara gatnaşyklaryň oňyn hoşniýetli goňşuçylyk däpleri esasynda mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Duşuşyga Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hasan Sultan ogly Zeýnalow hem gatnaşdy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter