«Grand Pri Pariž» ýaryşynda sambo boýunça ussatlaryň üstünlikli çykyşy | TDH
Sport

«Grand Pri Pariž» ýaryşynda sambo boýunça ussatlaryň üstünlikli çykyşy

опубликованно 26.05.2019 // 752 - просмотров
 

2019-njy ýylyň 24 — 26-njy maýy aralygynda Fransiýa Respublikasynyň paýtagtynda erkekleriň hem-de zenanlaryň arasynda sambo we söweş sambosy boýunça halkara ýaryş geçirildi.

Hatarynda on ýedi türgen, üç tälimçi we bir emin bolan Türkmenistanyň wekilçilikli topary dürli derejeli medallara mynasyp bolup, ýurdumyza dolanyp geldi.

Sambo boýunça ýaryşlarda türkmenistanly türgenler iň ýokary gymmatlygy bolan baýraklaryň bäşisini eýeläp, hormat münberiniň ýokary basgançagyna çykdylar.

64 kilograma çenli agram derejesinde zenanlaryň arasynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň işgäri Gülnar Haýytbaýewa birinji orny eýeledi. Şonuň ýaly netijäni Kerim Allanurow (57 kilograma çenli agram dereje), Ýusupmyrat Atamyradow (68 kilograma çenli), Begenç Baltaýew (74 kilograma çenli) we 90 kilograma çenli agram derejesinde göreşen Guwanç Begaliýew gazandy.

Söweş sambosy boýunça ýaryşlarda medallar ugrunda güýç synanyşmagyň netijesi has-da «bereketli» boldy, ýagny dört altyn, dört kümüş we bir bürünç medallar gazanyldy.

57 kilograma çenli derejede Milli howpsuzlyk institutynyň dördünji ýyl talyby Ahmet Tanriberdiýewe taý tapylmady, 68 kilograma, 82 kilograma we 100 kilograma çenli derejelerde degişlilikde Abdylla Babaýew, Jawlanbek Madaminow we Babajan Iwadullaýew ýeňişlerini baýram etdiler.

Söweş sambosy boýunça ýaryşlaryň erkekler tapgyrynda çykyş eden türgenler ýaly, zenanlarymyz hem türkmen toparyna kümüş medallaryň ikisini goşdular.

62 kilograma çenli agram derejesinde çykyş eden Ruslan Ýusupowa we Rüsdem Penjiýewe (74 kilograma çenli agram dereje), Weronika Rusa (60 kilograma çenli) we Gülnar Haýytbaýewa (64 kilograma çenli) daga ýeňşe ýetmäge sähelçe galdy. G.Haýytbaýewa üçin sport ýa-da nusgawy sambo boýunça ýaryşlarda ýeňiş gazanan çykyşyndan soň, Fransiýanyň paýtagtyndaky ýaryşda bu baýrak eýýäm ikinjisi boldy.

Mundan başga-da, 100 kilograma çenli derejede ýaryşan Ulaglardaky polisiýa müdirliginiň işgäri Çarymyrat Annagurbanow toparymyzyň gazananlarynyň üstüne bürünç medal goşdy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter