Türkmenistanyň Prezidenti «Sattel» kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti «Sattel» kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

опубликованно 27.04.2019 // 558 - просмотров
 

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa Federatiw Respublikasynyň «Sattel» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Kristof Reýzeni kabul etdi.

Myhman duşuşmaga wagt tapandygy üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyzy Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen gutlady hem-de türkmen halkynyň dünýä medeniýetine çäksiz goşandy bolan şöhratly ahalteke bedewleriniň hormatyna paýtagtymyzda geçirilýän dabaralaryň örän uly gerimine ýokary baha berdi.

Nygtalyşy ýaly, häzir bütin dünýäde atçylyk sportunyň nusgawy görnüşlerinde ýokary netijeleri gazanýan ahalteke tohum atlaryna ägirt uly gyzyklanma bar. Ýewropanyň birnäçe ýurtlarynda, şol sanda Germaniýada bu atlary köpeldýän merkezler bar. Şunuň bilen baglylykda, türkmen bedewleriniň we çapyksuwarlarynyň abraýly halkara ýaryşlara hem-de sergilere işjeň gatnaşmagynyň Türkmenistanda atçylygyň ösdürilmegine täze itergi berjekdigi bellenildi. Türkmenistanda atçylyk häzirki döwürde bu ulgamda ykrar edilen dünýä merkezine öwrüldi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gutlaglar we hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar, şol sanda eziz Diýarymyzda aýratyn üns berilýän atşynaslyk we atçylyk sporty ulgamynda gyzyklanma bildirýän ähli hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyk etmäge hemişe açykdygyny belledi. Ahalteke bedewleri milletimiziň hakyky buýsanjy we bahasyna ýetip bolmajak gymmatlygydyr, mähriban halkymyzyň baý taryhynyň aýrylmaz bölegidir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de häzirki döwürde-de ady rowaýata öwrülen behişdi bedewleriň türkmen halkynyň wepaly ýoldaşydygyny nygtady.

Duşuşygyň dowamynda hormatly Prezidentimiz we myhman atçylyk ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň geljegi barada gürrüň edip, işewür gatnaşyklary pugtalandyrmak babatda pikirlerini aýtdylar. Şol gatnaşyklar milli we dünýä medeniýetiniň mynasyp ykrar edilen özboluşlylygynyň, owadanlygynyň we ýyndamlygynyň ýokary derejesi boýunça ahalteke bedewleriniň şöhratyny has-da artdyrmaga ýardam berer. «Sattel» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Türkmenistanda arassa ganly behişdi bedewleri köpeltmegiň gadymy milli däplerini täzeden dikeltmäge, gorap saklamaga we dowam etmäge, atlaryň bu täsin tohumyny dünýäde giňden wagyz etmäge, atçylyk sportuny ösdürmäge gönükdirilen giň gerimli işlere ýokary baha berdi.

Duşuşygyň ahyrynda myhman döwlet Baştutanymyzy ajaýyp milli baýramçylyk bilen ýene-de bir gezek mähirli gutlady hem-de ýurdumyzyň we halkymyzyň bähbidine alyp barýan köptaraply işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter