Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

опубликованно 22.04.2019 // 1031 - просмотров
 

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meseleleri, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy hem-de şanly senelere görülýän taýýarlyk işleri bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz, ilki bilen, sanly wideoaragatnaşyga Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewi çagyrdy. Ol paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, hususan-da, şäheriň etraplaryny abadanlaşdyrmak, daşky gurşawyň arassalygyny gorap saklamak hem-de ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak, tomus möwsümine taýýarlyk görmek boýunça ýaýbaňlandyrylan giň gerimli işler barada hasabat berdi.

Şeýle hem şähergurluşyk taslamalaryny öz wagtynda ýerine ýetirmek, bina edilýän desgalaryň bellenilen talaplara laýyk gelmegi boýunça görülýän çäreler barada hasabat berildi.

Mundan başga-da, häkim Türkmen bedewiniň milli baýramynyň medeni maksatnamasy barada habar berdi, bu maksatnama Aşgabadyň ýaşaýjylaryna we myhmanlaryna hödürleniler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Watanymyzyň baş şäheriniň ähli görkezijiler babatynda nusgalyk bolmalydygyny belläp, paýtagtymyzyň ähli künjeklerinde arassaçylygy berjaý etmek boýunça çäreleriň toplumyny üpjün etmek bilen, bu işi hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzda gurulýan dürli maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň hiline aýratyn üns bermelidigini aýdyp, şunda howpsuzlygyň, ähli binalaryň we desgalaryň daşky bezeginiň, olaryň ulanylyşynyň we estetiki taýdan gözelliginiň, adamlar üçin amatlylygynyň baş talap bolup durýandygyny belledi.

Şeýle hem milli Liderimiz Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralary guramak boýunça görkezmeleri berip, bu ugurda degişli düzümleriň sazlaşykly işiniň ýola goýulmagyny tabşyrdy.

Soňra wideoşekilli iş maslahatynda Ahal welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda geçirilýän möwsümleýin işler, gowaça ekişiniň depginini we hilini ýokarlandyrmak, oba hojalyk ekinlerini dökünler bilen iýmitlendirmek, bugdaý meýdanlaryna ösüş suwuny tutmak boýunça görülýän çäreler barada döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat berdi. Agrotehniki kadalara laýyklykda, gök we bakja ekinlerini ekmek boýunça işler alnyp barylýar.

Mundan başga-da, häkim öňde boljak şanly seneler mynasybetli köpçülikleýin çäreleriň taýýarlanylan maksatnamasy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, geljekki güýzlük bugdaýyň hasylyny ösdürip ýetişdirmek, gowaça ekişini geçirýän hojalyklary ähli zerur zatlar bilen üpjün etmek, şeýle hem ekerançylygyň medeniýetiniň ýokarlandyrylmagyna we meýdandan alynýan hasylyň artdyrylmagyna, bu ulgamda iň gowy tejribäniň ýaýradylmagyna gönükdirilen ylmy tehnologiýalary hem-de täzeçil usullary ornaşdyrmak babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şeýle hem galla oragy möwsümine öňünden maddy-enjamlaýyn taýdan taýýarlanmagyň möhümdigini aýdyp, oba zähmetkeşleri üçin iň amatly şertleri döretmek boýunça ýerlerde talabalaýyk işleri guramagy tabşyrdy.

Şunuň bilen birlikde, oba ýerlerinde durmuş meseleleriniň çözülmegi ünsden düşürilmeli däldir diýip, milli Liderimiz sebitde düzümleýin desgalaryň gurluşygyny berk gözegçilikde saklamagy häkimden talap etdi.

Döwlet Baştutanymyz halkymyzyň buýsanjy bolan, ady rowaýata öwrülen türkmen bedewine bagyşlanan umumymilli baýramçylygy geçirmek babatynda dabaralaryň baý many-mazmuna beslenmelidigine häkimiň ünsüni çekdi, bu çäreler bütin dünýäde ahalteke bedewleriniň şan-şöhratynyň belende galmagyna goşant bolmalydyr.

Soňra sanly aragatnaşyk arkaly geçirilýän wideoşekilli iş maslahaty Balkan welaýatynyň häkimi Ý.Gylyjowyň hasabaty bilen dowam etdi. Ol gowaça ekişiniň barşy, bugdaý ekilen meýdanlaryň ýagdaýy barada hasabat berdi, häzirki wagtda ekin meýdanlarynda topragy mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri alnyp barylýar, şeýle hem sebitiň maldarçylyk hojalyklarynda geçirilýän işler barada hasabat berildi.

Hasabatdan görnüşi ýaly, welaýatyň gallaçylary galla oragyna taýýarlyk görmäge girişdiler, beýleki möwsümleýin oba hojalyk işleri hem guramaçylykly alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, «Altyn asyr» Türkmen kölüniň sebitinde täze obany döretmek bilen baglanyşykly taslamalary durmuşa geçirmegi çaltlandyrmak boýunça çäreler görülýär.

Şol bir wagtyň özünde, welaýatda Türkmen bedewiniň milli baýramyny köpöwüşginli görnüşde bellemäge taýýarlyk görülýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýaz-meýdan işleriniň hiline, tehnikanyň we beýleki serişdeleriň netijeli peýdalanylyşyna, bugdaýlara ideg etmek hem-de gowaça ekmek boýunça agrotehniki kadalaryň berjaý edilişine hemişe gözegçiligiň zerurdygyny belledi.

Şeýle hem enjamlaryň we abzallaryň galla oragyna taýýarlygyny barlamagyň wagty geldi, munuň özi bu möwsümi bellenilen möhletlerde geçirmäge mümkinçilik berer.

Dürli witaminlere baý bolan gök-bakja ekinlerini ösdürip ýetişdirmek, olardan bol hasyl almak babatynda aýratyn tabşyryk berildi.

Döwlet Baştutanymyz häzirki zaman nusgaly täze obanyň gurluşygyna guramaçylykly girişmegiň möhümdigini nygtady, ol «Altyn asyr» Türkmen kölüniň çäginde peýda bolar.

Bu maksat bilen giň gerimli gurluşyk işlerine hemmetaraplaýyn we ylmy esasda taýýarlyk görmek, bu künjekde häzirki zaman ýaşaýyş-durmuş gurşawynyň hem-de ekologiýa ugurly önümçilik düzüminiň döredilmeginiň binýadyny goýmak zerurdyr diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz ýakynda boljak şanly seneler mynasybetli baýramçylyk çäreleriniň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra Daşoguz welaýatynyň häkimi M.Baýramgulyýew sebitdäki işleriň ýagdaýy, gowaça ekişiniň barşy, bugdaý meýdanlarynda geçirilýän agrotehniki çäreler, beýleki ekinleri ösdürip ýetişdirmek boýunça geçirilýän işler, şol sanda şaly ekmek üçin bölünip berlen ýerleriň taýýarlanylyşy barada hasabat berdi.

Mundan başga-da, häkim welaýatyň çäklerinde gurluşygy alnyp barylýan dürli maksatly desgalarda işleriň ýagdaýy, Türkmen bedewiniň milli baýramyna görülýän taýýarlyk işleri barada habar berdi.

Bugdaý we pagta ýaly strategik ähmiýetli ekinlerden bol hasyl almakda meýdan işleriniň göwnejaý guralmagy möhüm ähmiýete eýedir, ekiş we hasyl ýygnamak esasy we köp zähmeti talap edýän işlerdir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz ýerlerde ekiş möwsümini utgaşdyrmagy güýçlendirmegi hem-de şol bir wagtda boý alan bugdaýlary galla oragyna toplumlaýyn taýýarlamaga girişmegi häkimden talap etdi.

Döwlet Baştutanymyz şaly ekiljek meýdanlary ekişe taýýarlamak boýunça tabşyryklar berdi, şunda wagtyň synagyndan geçen tehnologiýalar we täzeçil çemeleşmeler peýdalanylmalydyr.

Şeýle hem milli Liderimiz welaýatda Türkmen bedewiniň milli baýramynyň şanyna köpçülikleýin dabaralary guramak boýunça görkezmeleri berdi, bu dabaralar köpöwüşginli we şol bir wagtda halkymyzyň ruhy we watançylyk duýgularyny doly beýan etmelidir.

Soňra döwlet Baştutanymyz göni aragatnaşyga Lebap welaýatynyň häkimi T.Atahallyýewi çagyrdy. Ol welaýatda gowaça ekişiniň barşy, oba hojalyk ekinlerine edilýän ideg işleri, şaly ekmek üçin bölünip berlen meýdanlarda topragy taýýarlamak işleri barada hasabat berdi.

Şol bir wagtda, gök we miweli, bakja ekinlerinden hasyl almak boýunça agrotehniki çäreler geçirilýär.

Häkim galla oragyna görülýän taýýarlyk işleri barada habar berdi, bu çäreler däne orujy kombaýnlaryň we awtoulag serişdeleriniň tehniki barlagyny hem öz içine alýar.

Şeýle hem welaýatyň birnäçe etraplarynda hormatly Prezidentimiziň Kararyna laýyklykda täze obalaryň gurluşygyna badalga berilmegine taýýarlyk görülýär.

Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan çäreleriň maksatnamasynyň taýýarlanylandygy habar berildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatyň obasenagat toplumynyň öňünde durýan ilkinji nobatdaky wezipelere, şol sanda gowaçany we beýleki ekinleriň ekişini üstünlikli tamamlamak boýunça geçirilýän çärelere ünsi çekdi, bu çäreler ýurdumyzyň bazarlarynda azyk bolçulygynyň üpjün edilmegine gönükdirilendir.

Milli Liderimiz giň gerimli ýaz-meýdan işlerine girişilen şalyçylyk hojalyklary zerur bolan ähli tehniki serişdeler bilen üpjün etmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz häkime galla oragyna ýokary derejede taýýarlyk görmek, welaýatda gurulýan desgalaryň hiline gözegçilik etmek, şeýle hem dünýä belli ahalteke bedewlerine bagyşlanan baýramçylyk çärelerini guramaçylykly geçirmek boýunça görkezmeleri berdi.

Öz nobatynda, Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew sebitdäki işleriň ýagdaýy, bugdaý meýdanlarynda geçirilýän agrotehniki çäreler, gowaça ekişiniň barşy, şeýle hem sebitiň ekerançylarynyň bulardan hem başga nähili ekinleri ösdürip ýetişdirmegi meýilleşdirýändikleri barada hasabat berdi.

Häkim galla oragyna görülýän taýýarlyk, welaýatyň çäklerinde alnyp barylýan gurluşyk işleri, Türkmen bedewiniň milli baýramyny guramaçylykly geçirmek boýunça ýaýbaňlandyrylan çäreler barada hem hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki döwürde baýramçylyk dabaralarynyň medeni maksatnamasy taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýatyň bugdaý meýdanlaryny iýmitlendirmek, gowaça ekişini agrotehniki talaplara laýyklykda ýokary hilli geçirmek boýunça alnyp barylýan işleriň depginini güýçlendirmegi tabşyrdy.

Galla oragyna taýýarlyk görmegiň çäklerinde galla kabul edýän bölümleri, däne ýygnaýan kombaýnlary hem-de awtoulaglaryň möwsüme taýýarlyk derejesi degişli ýagdaýda alnyp barylmalydyr.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz welaýatda bina edilýän desgalaryň gurluşygynyň hemişe gözegçilikde saklanylmalydygyny belledi.

Milli Liderimiz Türkmen bedewiniň milli baýramynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmelidigine ünsi çekip, baýramçylyga görülýän taýýarlyk işlerine möhüm ähmiýet bermek barada häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow göni wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewi çagyrdy. Wise-premýer ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işler, hususan-da, suwaryş ulgamlarynyň işini kämilleşdirmek, ýerleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak we ylmyň gazananlaryny, häzirki zamanyň ösen tejribelerini ornaşdyrmak boýunça ýaýbaňlandyrylan maksatnamalaýyn çäreler barada hasabat berdi.

Şeýle hem wise-premýer ýurdumyzyň durmuşynda möhüm orun eýeleýän şanly sene bolan Türkmen bedewiniň milli baýramyny guramaçylykly geçirmek we baýramçylygyň çäklerinde guraljak dürli medeni çäreler, bäsleşikler barada giňişleýin durup geçdi.

Dürli medeni çäreleri, bäsleşikleri hem-de ýaryşlary geçirmek bellenildi. Baýramçylygyň dowamynda at çapyşyklary, şol sanda uzak aralyga çapyşyk, ahalteke bedewleriniň halkara gözellik bäsleşigi we milli at üstündäki oýunlary görkezmek ýaly çykyşlar guralar.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde suwaryş ulgamynyň işini döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek, suwdan rejeli peýdalanmak boýunça häzirki zaman usullarynyň ulanylmalydygyna ünsi çekdi.

Gowaçanyň, aýratyn-da, inçe süýümli gowaçanyň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, seçgiçilik işini gowulandyrmak we toprak-howa şertlerini göz öňünde tutup, ýerlerde ekin dolanyşygyny ylmy esasda guramak bilen baglanyşykly meselelere aýratyn ähmiýet berilmelidir.

Döwlet Baştutanymyz türkmen halkynyň milli buýsanjy hem-de onuň taryhy, medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolan bedewleriň şanyna guralýan baýramçylyk dabaralarynyň guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigine ünsi çekip, bu ugurda meýilleşdirilen çäreleriň ýokary derejede geçirilmelidigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejede geçirilmegini talap etdi, bu çäreler ýurdumyzyň atçylyk pudagynyň ösdürilmegine hem-de bu ulgamda halkara hyzmatdaşlygynyň giňeldilmegine gönükdirilendir.

Milli Liderimiz ady rowaýata öwrülen türkmen bedewleriniň dünýä ýüzündäki şöhratynyň belende galmagynda möhüm ähmiýeti bolan bu baýramçylygyň ähli ugurlar babatda ýokary derejä eýe bolmalydygyny nygtady. Bu dabaralar öz gözelligi boýunça deňi-taýy bolmadyk hem-de aýratyn üýtgeşik häsiýetleri bilen tapawutlanýan ahalteke bedewleriniň derejesine mynasyp bolmalydyr.

Döwlet Baştutanymyz baýramçylygyň çäklerinde guralýan çäreleriň aýratyn derejesini belläp, Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli ahalteke atlarynyň halkara gözellik bäsleşigini hem-de olaryň gözelligini şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň eserlerinde, neşir önümlerinde, fotosuratlarda, teleýaýlymlarda çeper beýan etmek ugrunda suratkeşleriň, heýkeltaraşlaryň, halyçylaryň, zergärleriň, fotosuratçylaryň, neşirýat işgärleriniň, dizaýnerleriň, teleoperatorlaryň arasynda bäsleşikleri geçirmek hakyndaky Buýruga gol çekdi.

Milli Liderimiz ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere ugradyp, bu resminamanyň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyny jemläp, onda garalan meseleleriň wajypdygyny, iş maslahatynyň dowamynda öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda zerur tagallalaryň edilmelidigini tabşyrdy.

Munuň özi tutuş ýurdumyzy bolşy ýaly, welaýatlary hem-de Aşgabat şäherini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm şerti bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz iş maslahatyna gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, halkymyzyň bagtyýarlygynyň, berkarar Watanymyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter