FIAS-yň baştutany Türkmenistanyň Prezidentini Aşgabadyň 2020-nji ýylda Sambo boýunça dünýä çempionatynyň geçiriljek ýeri hökmünde saýlanylmagy bilen gutlady | TDH
Syýasat habarlary

FIAS-yň baştutany Türkmenistanyň Prezidentini Aşgabadyň 2020-nji ýylda Sambo boýunça dünýä çempionatynyň geçiriljek ýeri hökmünde saýlanylmagy bilen gutlady

опубликованно 29.03.2019 // 550 - просмотров
 

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti,
Türkmenistanyň Milli Olimpiýa Komitetiniň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Hormatly jenap Prezident!

Halkara sambo federasiýasynyň (FIAS) adyndan hem-de hut öz adymdan FIAS-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň 2019-njy ýylyň 22-nji martynda geçirilen mejlisinde 2020-nji ýylda sambo boýunça dünýä çempionatyny Aşgabat şäherinde geçirmek baradaky çözgüdiň kabul edilendigini Size ýetirýärin.

Şu çözgüt bilen Sizi tüýs ýürekden gutlaýaryn hem-de Türkmenistanda sport çärelerini guramaga dünýä derejesinde çemeleşilýändigini bellemek isleýärin. Türkmen paýtagtynda sambo boýunça dünýä çempionatynyň ýokary derejede guraljakdygyna hem-de üstünlikli geçiriljekdigine ynam bildirýärin.

Size sportuň bu görnüşine uly üns berýändigiňiz üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirmäge hem-de bütin dünýäde sambony ösdürmek boýunça bilelikdäki işiň mundan beýläk-de ösdürilmegine saldamly goşant goşjakdygyňyza ynam bildirmäge rugsat etmegiňizi haýyş edýärin.

Hormatlamak bilen,
Wasiliý ŞESTAKOW,
Halkara sambo federasiýasynyň prezidenti.

 
 

Copyright 2012-2019 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter