Türkmen türgenleriniň Dünýä çarwadarlarynyň festiwalyndaky medallary | TDH
Sport

Türkmen türgenleriniň Dünýä çarwadarlarynyň festiwalyndaky medallary

 

Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň pälwanlary Dünýä çarwadarlarynyň halkara etnofestiwalyna gatnaşyp, üç medal — türkmen milli göreşi boýunça altyn, alyş guşakly gyrgyz göreşi boýunça kümüş hem-de ssirim milli koreý göreşinde bürünç medallary gazandylar.

Saud Arabystany Patyşalygynyň Er-Riýad şäherinde geçirilýän ýaryşlara Bütindünýä etnooýunlar konfederasiýasynyň metbugat gullugynyň maglumatlaryna görä, dünýäniň 77 ýurdundan türgenleriň 725-den gowragy gatnaşýar.

Etnofestiwala gatnaşyjylar sportuň 15 görnüşi hem-de sportuň görkezme görnüşleriniň 16-sy boýunça — milli, şol sanda türkmen göreşinde, aň-paýhas oýunlarynda, ýaýdan ok atmak we at üstündäki ýaryşlar boýunça bäsleşýärler.

Dünýä çarwadarlarynyň etnografiýa ugurly halkara festiwallary ata-babalarymyzyň köpasyrlyk däplerini gaýtadan dikeldip, milli mirasymyzy hem-de medeni köpdürlüligi wagyz etmäge, medeniýetleriň özara baýlaşmagyna, dünýäniň halklarynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmaga ýardam edýär.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter