Türkmenistan - ÝB: durnukly ösüş maksadynda hyzmatdaşlyk | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistan - ÝB: durnukly ösüş maksadynda hyzmatdaşlyk

опубликованно 04.03.2019 // 682 - просмотров
 

Şu gün ministrliklerde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda geçirilen duşuşyklaryň barşynda Ýewropa Bileleşiginiň ýurdumyzdaky missiýasynyň baştutany Kristian Berger bilen Türkmenistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Bellenilişi ýaly, Ýewropa Bileleşigi Merkezi Aziýa sebitinde häzir öňdebaryjy orny eýeleýän hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde sebit we sebitara gatnaşyklary ösdürmekde ýokary parahatçylyk döredijilikli mümkinçiligini görkezýän strategik hyzmatdaş bolan Türkmenistan bilen köpýyllyk netijeli gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýär.

Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmegiň ýokary depgini bellenildi. Munuň şeýledigine eýýäm amala aşyrylan hem-de durmuşa geçirilýän, şol sanda bilim, daşky gurşawy goramak we ykdysadyýet ulgamlarynda ýerine ýetirilýän bilelikdäki taslamalaryň we maksatnamalaryň onlarçasy, şeýle hem 2019-njy ýylda Aşgabatda ÝB-niň resmi wekilhanasynyň açylmagynyň meýilleşdirilmegi şaýatlyk edýär.

Şu ýylyň fewral aýynda Belgiýanyň paýtagtynda geçirilen ÝB — Türkmenistan Bilelikdäki Komitetiň 18-nji duşuşygynyň netijelerine oňyn baha berildi. Şol duşuşygyň gün tertibine söwda gatnaşyklaryny ösdürmek, Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça işlenilip taýýarlanylýan täze Strategiýasynda Türkmenistanyň ykdysady syýasatyna degişli ulgamda özgertmeleri ilerletmek baradaky meseleler girizildi.

Duşuşygyň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanyp, Türkmenistanda geçirilýän giň gerimli özgertmeleriň amala aşyrylmagynyň hem-de Ýewropa Bileleşigi tarapyndan ýurdumyz bilen hyzmatdaşlyk etmäge täze çemeleşmeleriň bilelikde işlemegiň netijeliligini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak üçin pugta binýat bolup durýandygy nygtaldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter