Pudagara toparyň mejlisi | TDH
Jemgyýet

Pudagara toparyň mejlisi

опубликованно 15.02.2019 // 670 - просмотров
 

Şu gün Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynda Türkmenistanyň adam hukuklary hem-de halkara ynsanperwer hukugy ulgamynda halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek baradaky Pudagara toparyň mejlisi geçirildi. Onda 2018-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi hem-de toparyň geljekki işi bilen baglanyşykly esasy meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlise Türkmenistanyň Mejlisiniň, birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Mälim bolşy ýaly, Ministrler Kabinetiniň 18-nji ýanwarda bolan mejlisinde döwletimiziň adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy ulgamynda halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilişini üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada gürrüň edildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Gyzyl haç we Gyzyl ýarymaý jemgyýetleriniň Halkara federasiýasy, BMG-niň Bosgunlaryň işi boýunça Ýokary komissarynyň müdirligi, Migrasiýa baradaky Halkara guramasy, Halkara zähmet guramasy we beýlekiler bilen üstünlikli gatnaşyk edýändigi bellenildi.

2030-njy ýyla çenli Durnukly ösüş üçin ählumumy Gün tertibiniň esasy wezipelerini ýerine ýetirmek — adamyň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak boýunça öňde durýan işler bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň adam hukuklary hem-de ynsanperwer hukugy ulgamynda halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek baradaky Pudagara toparyň işini kämilleşdirmek maksady bilen Karara gol çekip, onuň düzümini tassyklady.

Bu toparyň şu gezekki mejlisine gatnaşyjylar hasabat döwründe ýurdumyzda jemgyýetimizi mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmaga we döwletimiziň hukuk esaslaryny pugtalandyrmaga gönükdirilen çäreleriň ençemesiniň durmuşa geçirilendigini bellediler. Birleşen Milletler Guramasy bilen işjeň hyzmatdaşlygyň, şol sanda adam hukuklary ulgamynda gatnaşyklaryň çäklerinde Türkmenistan möhüm halkara hukuk resminamalaryna goşuldy we şolarda tassyklanan düzgünleri amala aşyrmak boýunça anyk ädimleri ädýär.

Ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny nazara almak bilen, kanunçylyk-hukuk binýadynyň hem-de halkara hukugyň esasy ýörelgeleriniň yzygiderli kämilleşdirilmegi Diýarymyzda amala aşyrylýan toplumlaýyn hukuk özgertmeleri ulgamyndaky işiň aýdyň netijeleri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, milli kanunçylygyň seljermesini geçirmek, degişli maslahatlary taýýarlamak, ilata adamyň esasy hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün etmäge gönükdirilen Türkmenistanyň Kanunlary hem-de düzgünnamalary barada jikme-jik habar bermek toparyň işiniň esasy ugurlarynyň biridir.

Mejlise gatnaşyjylar döwlet Baştutanymyzyň kararlary bilen tassyklanan Türkmenistanda 2016 — 2020-nji ýyllar üçin adam hukuklary boýunça hereketleriň milli meýilnamasyny, Türkmenistanda 2015 — 2020-nji ýyllar üçin gender deňligini üpjün etmek boýunça hereketleriň milli meýilnamasyny hem-de 2019 — 2022-nji ýyllar üçin çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça hereketleriň milli meýilnamasyny amala aşyrmak meselelerine aýratyn üns berdiler.

Şu babatda, abraýly halkara guramalar bilen ýola goýlan netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň we ösdürmegiň möhümdigi bellenildi. Şol gatnaşyklaryň çäklerinde daşary ýurtly bilermenler ýurdumyzda ýerli hünärmenler üçin milli hasabatlary, synlary taýýarlamak we adamyň hukuklaryny goramak ulgamynda öňdebaryjy tejribäni öwrenmek meseleleri boýunça okuw maslahatlaryny, duşuşyklary hem-de geňeşmeleri geçirýärler.

Pudagara toparyň mejlisinde beýleki käbir meselelere hem garaldy we 2019-njy ýylda işlenip taýýarlanylan meýilnamany üstünlikli çözmek boýunça wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter