Türkmenistanyň hokkeý boýunça çempionaty badalga aldy | TDH
Sport

Türkmenistanyň hokkeý boýunça çempionaty badalga aldy

опубликованно 20.01.2015 // 1001 - просмотров
 

Şu ýanwar günleri paýtagtymyzda şaýbaly hokkeý boýunça ikinji çempionat badalga aldy. Onuň oýunlary şu ýyl paýtagtymyzyň buzly meýdançalarynyň birbada ikisinde — Gyşky oýunlar sport toplumynda we Içeri işler ministrliginiň institutynda geçirilýär.

Altyn medallar ugrunda bäsleşige toparlaryň sekizisi: ýurdumyzyň birinji çempionatynyň ýeňijisi «Galkan» topary, geçen ýyl Türkmenistanyň Prezidentiniň Kubogynyň eýesi — «Şir» topary, şol halkara ýaryşlarynyň kümüş medalynyň eýesi — «Oguzhan» topary, «Nesil», «Merdana», «Watançy», «Alp Arslan» toparlary hem-de «Bürgüt» topary gatnaşýarlar.

Häzire çenli bäsleşikleriň ikisi geçirilip, olarda «Galkan» — «Nesil» hem-de «Oguzhan» — «Bürgüt» toparlary duşuşdylar. Birinji oýnuň ilkinji minutlarynda şaýbany tora salan «Nesliň» hokkeýçileri öz artykmaçlygyny oýnuň ahyryna çenli saklamagy başardylar. Emma oýnuň soňky minudynda olar ýalňyşlyga ýol berdiler we bäsdeşler 1:1 hasaby bilen arakesmä çykdylar. Arakesmeden soň, «Galkanyň» oýunçylary köplükde tapawutlandylar we jemleýji oýnuň öňýanynda 3:1 hasaby bilen artykmaçlyk gazandylar. «Galkan» topary oýnuň üçünji bölümini goranmak bilen geçirse, «Nesil» toparyna hüjüme geçmekden başga ýol galmady. Emma IIM-niň institutynyň talyplaryna oýnuň ýagdaýyny üýtgetmek başartmady we eminiň jürlewüginiň sesi «Galkanyň» 6:3 hasabynda ýeňiş gazanandygyny aňlatdy, ol ilkinji 3 utugy toplap, ýaryş sanawynda ýokarky hatary eýeledi.

ürkmenistanyň Prezidentiniň Kubogy ugrunda 2014-nji ýylda geçirilen Halkara ýaryşyň wise-çempiony «Oguzhan» toparynyň hokkeýçileri oýun wagtynyň 50 minudyna golaý döwrüniň dowamynda «Bürgütden» bolan bäsdeşlerine — Sport baradaky döwlet komitetiniň okuwçylaryna hötde gelip bilmediler. Üçünji döwrüň sekizinji minudy aýgytlaýjy bolup, ol duşuşygyň ykbalyny çözdi. «Oguzhanyň» hüjümçisi bäsdeşleriniň derwezesine iki gezek hüjüm etdi. Goşa nokdaundan soň «Bürgüdiň» hokkeýçileri aýňalyp bilmediler we netijede 4:0 hasaby bilen ýeňlişe sezewar boldular.

Ýurdumyzyň hokkeý çempionatynyň ilkinji oýunlarynyň netijeleri uly täsir döretmedi. «Galkanyň» we «Oguzhanyň» tejribe we ussatlyk toplaýan «Nesliň» we «Bürgüdiň» üstünden gazanan ýeňişleri çaklanypdy. Muňa garamazdan, ýaş hokkeýçileriň türkmen hokkeýiniň liderlerine tutanýerli garşylygy täze çempionatyň gyzykly oýunlary peşgeş berjekdigine ynam döredýär. Ýeri gelende ýatlatsak, oýunlar birnäçe aý dowam eder we iýunda tamamlanar.

Ýurdumyzyň çempionatyna gatnaşmakdan başga-da, türkmen hokkeýçileri fewral aýynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň hormatyna geçiriljek milli ýaryşa taýýarlyk görýärler. Bu ýaryşa toparlaryň sekizisi gatnaşar hem-de olaryň ussatlygynyň artmagy ýokarda ady agzalan hokkeý toparlarynyň islendigi şol ýaryşyň ýeňijisi bolup biljekdigini çaklamaga mümkinçilik berýär.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter