Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýäniň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygyny kabul etdi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýäniň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygyny kabul etdi

опубликованно 06.11.2018 // 1038 - просмотров
 

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyogluny kabul etdi.

Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, Türkiýäniň işewür toparlarynyň Türkmenistan bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da berkitmäge uly gyzyklanma bildirýändigini tassyklady. Şunda Rifat Hisarjyklyogly öz ýurdunda Türkmenistanyň gazanan uly üstünliklerine tüýs ýürekden guwanýandyklaryny belledi. Şol üstünlikler hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döredijilikli syýasatynyň ajaýyp miweleri bolup durýar.

Döwlet Baştutanymyz mähirli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, ýokary derejede gazanylan ylalaşyklaryň, kadalaşdyryjy-hukuk binýadynyň, Türkmenistanyň hem-de Türkiýäniň halklaryny birleşdirýän dostlukly gatnaşyklaryň we taryhy-medeni ýakynlygyň iki ýurduň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygyň ygtybarly esasy bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz giň gerimli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny aýtdy.

Duşuşygyň dowamynda hormatly Prezidentimiz we myhman ikitaraplaýyn haryt dolanyşygyny artdyrmak, maýa goýum işjeňligini höweslendirmek, dürli ugurlarda täze bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak arkaly işewür hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin amatly şertleriň bardygyny bellediler.

Şu babatda, Hökümetara türkmen-türk toparynyň hem-de bilelikdäki Işewürler geňeşiniň işiniň we hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny gözläp tapmak, Türkmenistanyň hem-de Türkiýäniň işewür toparlarynyň arasyndaky gatnaşyklary giňeltmek üçin oňat mümkinçilikleri döredýän işewürler maslahatlarynyň we pudaklaýyn sergileriň yzygiderli geçirilmegi netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge ýardam edýär.

Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyogly ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmak meselelerine berýän ünsi üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, türk kompaniýalarynyň Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge, türkmen halkynyň abadan we bagtly durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen giň gerimli özgertmeleri hem-de düzümleýin taslamalary amala aşyrmaga işjeň gatnaşmaga taýýardygyny tassyklady.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz we myhman hoşlaşanlarynda uzak möhletleýin geljegi nazara almak bilen bilelikde işlemegiň köpýyllyk tejribesiniň esasynda guralýan iki ýurduň işewür toparlarynyň özara bähbitli hyzmatdaşlygynyň mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter