Türkmenistan — Rumyniýa: bilim ulgamynda gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegi | TDH
Jemgyýet

Türkmenistan — Rumyniýa: bilim ulgamynda gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegi

опубликованно 29.10.2018 // 931 - просмотров
 

Söwda-ykdysady ulgamda bolşy ýaly, ynsanperwer-medeni ulgamda hem, hususan-da, bilim ugry boýunça netijeli gatnaşyklary ýokarlandyrmakda türkmen-rumyn hyzmatdaşlygyny diwersifikasiýalaşdyrmak hem-de çuňlaşdyrmak üçin uly mümkinçiligiň bardygyna türkmen wekiliýetiniň Rumyniýa bolan iş sapary aýdyň şaýatlyk etdi. Türkmen wekiliýetiniň düzümine Bilim ministrliginiň wekilleri we ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary girdi.

Rumyniýanyň Milli bilim ministrliginiň döwlet sekretary Jidel Paraskiw, Daşary işler ministrliginiň döwlet sekretary Dana Nekulaesku bilen geçirilen duşuşyklarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2011-nji ýylda Rumyniýa we 2012-nji ýylda Rumyniýanyň Prezidenti Traýan Beseskunyň Türkmenistana bolan resmi saparlarynyň netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegine kuwwatly itergi berendigi nygtaldy. Ýokary derejedäki gepleşikleriň barşynda gol çekilen resminamalaryň toplumy giň gerimli ugurlar boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin mäkäm binýada öwrüldi.

Türkmen wekiliýetiniň häzirki saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti bilen Сarol Davila adyndaky lukmançylyk ylymlary we farmasewtika uniwersitetiniň arasynda akademiki we ylmy hyzmatdaşlyk hakynda ylalaşyga gol çekildi.

Rumyniýanyň Diplomatiki institutynda ýurdumyzyň wekiliýeti bu ýerde bilim alýan türkmen talyplarynyň gatnaşmagynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda”, “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” hem-de “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitaplarynyň tanyşdyrylyşyny geçirdi.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň wekilleri Rumyniýanyň rektorlarynyň Milli geňeşiniň mejlisine gatnaşdylar. Onuň barşynda hem resminamalaryň birnäçesine, hususan-da, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty bilen Rumyniýanyň ýokary okuw mekdepleriniň ikisiniň — Braşow şäheriniň Transilwaniýa uniwersitetiniň hem-de Buharestiň ykdysady ylymlar uniwersitetiniň arasynda ähtnamalara, Türkmen oba hojalyk uniwersiteti bilen Ýassy şäheriniň oba hojalyk ylymlary hem-de weterinar lukmançylygy uniwersitetiniň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda ylalaşyga gol çekildi.

Mundan başga-da, Türkmen döwlet binagärlik we gurluşyk instituty bilen Buharest şäheriniň raýat inženeriýasy tehniki uniwersitetiniň arasynda özara düşünişmek hakynda ähtnama gol çekildi.

Mejlise gatnaşyjylar bilim ugry boýunça gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmeginiň Türkmenistan bilen Rumyniýanyň arasyndaky däp bolan dostluk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna möhüm goşant bolup, mundan beýläk-de üstünlikli ösdürilmek bilen, täze anyk mazmun esasynda baýlaşdyryljakdygyna ynam bildirdiler.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter