Türkmenistanyň Prezidenti «Mitsubishi Сorporation» we «Çalyk Holding» kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti «Mitsubishi Сorporation» we «Çalyk Holding» kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi

опубликованно 17.09.2018 // 1074 - просмотров
 

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Mitsubishi Сorporation» kompaniýasynyň ýerine ýetiriji wise-prezidenti jenap Hiroşi Sakumany hem-de «Mitsubishi Heavy Industries Engineering, Ltd.” kompaniýasynyň prezidenti, Baş ýerine ýetiriji direktory jenap Şigehisa Kobaýaşini, şeýle hem “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň müdiriýetiniň başlygy Ahmet Çalygy kabul etdi.

Myhmanlar duşuşmaga wagt tapandygy üçin hoşallyk bildirip, milli Liderimizi karbamid dökünlerini öndürmek boýunça sebitde iň iri senagat toplumynyň ulanmaga berilmegi bilen gutladylar. Işewürler Türkmenistanda bolup geçýän ägirt uly özgertmelere haýran galýandyklaryny aýdyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa we tutuş türkmen halkyna döwlet Garaşsyzlygynyň ýetip gelýän 27 ýyllygy mynasybetli iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.

Döwlet Baştutanymyz häzir amala aşyrylýan milli ykdysadyýetimizi düýpli özgertmegiň strategiýasynda halkara hyzmatdaşlygy giňeltmäge, şeýle hem öňdebaryjy, innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmaga hem-de iň gowy daşary ýurt tejribesini çekmäge örän uly ähmiýet berilýär diýip belledi. Öňden gelýän hyzmatdaşlarymyzyň — Ýaponiýanyň «Mitsubishi Сorporation» konsorsiumynyň we Türkiýäniň “Gap Inşaat Ýatirim ve Diş Ticaret A.Ş.” kompaniýasynyň işjeň gatnaşmagyndaky zawodyň gurluşygynyň giň gerimli taslamasynyň amala aşyrylmagy halk hojalyk toplumynyň strategik pudaklarynyň biriniň — ýurdumyzyň senagatynyň kuwwatlyklaryny artdyrmakda nobatdaky möhüm ädim bolar diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Duşuşygyň barşynda işewür hyzmatdaşlygy has-da ösdürmegiň mümkinçilikleri barada pikir alşyldy. Meşhur kompaniýalaryň işläp taýýarlamalaryny durmuşa geçirilýän bilelikdäki taslamalarda giňden peýdalanmagyň mümkinçiliklerine aýratyn üns berildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan yzygiderli ösdürmegiň meýilnamalaryny we maksatnamalaryny üstünlikli amala aşyrmakda Ýaponiýanyň we Türkiýäniň işewür toparlarynyň wekilleriniň ähmiýetli orunlaryny belläp, däbe öwrülen gatnaşyklaryň çäklerini giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny kanagatlanma bilen belledi.

Myhmanlar «Mitsubishi Сorporation», “Çalyk Holding” kompaniýalarynyň türkmen bazarynda mundan beýläk-de işlemäge ymtylmalaryny beýan edip, geljek üçin Türkmenistanyň döwlet ösüşiniň ileri tutulýan ugurlary nazara alnyp, taýýarlanan birnäçe teklipleri döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlediler.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we myhmanlar köpýyllyk netijeli gatnaşyklaryň yzygiderli giňeldiljekdigine özara ynam bildirdiler.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter