“Maliýe we ykdysadyýet” žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy | TDH
Ykdysadyýet

“Maliýe we ykdysadyýet” žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy

опубликованно 05.07.2018 // 742 - просмотров
 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda esaslandyrylan hem-de Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan türkmen, iňlis we rus dillerinde neşir edilýän “Maliýe we ykdysadyýet” ylmy-amaly žurnalynyň üçünji sany çapdan çykdy.

Döwürleýin neşirde Türkmenistanyň halk hojalyk toplumyny ösdürmegiň möhüm meseleleri boýunça ylmy-nazaryýet, syn-seljerme hem-de maglumat-düşündiriş makalalary çap edildi. Olaryň awtorlary belli türkmen alymlary we ýaş hünärmenler bolup durýar.

Žurnalyň nobatdaky sany “Multimodal logistik ulgam milli ykdysady ösüşiň hereketlendiriji güýjüdir” atly makala bilen açylýar. Onda döwrebap ulag-aragatnaşyk düzümini döretmek boýunça döwletimizde amala aşyrylýan giň gerimli işleriň ähmiýeti beýan edilýär. Ygtybarly maddy-enjamlaýyn binýadyň hem-de ösen ýol-ulag düzüminiň ýurdumyzyň maliýe-ykdysady görkezijilerini ýokarlandyrmak üçin şertleri döredýändigi bellenilýär.

Şeýle hem okyjylarymyza ykdysadyýetiň kadaly işlemeginiň baş şerti hökmünde ykdysady gatnaşyklary we olaryň deňagramlylygyny kadalaşdyrmagyň dürli usullary barada makala hödürlenildi. Şunuň
bilen baglylykda, jemgyýetçilik önümçiliginiň dürli talaplarynyň deňagramlylygyna we ylalaşygyna üns berilýär, olaryň özara utgaşdyrylmagy makroykdysady ösüşiň durnukly bolmagyna ýardam edýär.

“Türkmenistanda buhgalterçilik hasaba alnyşynyň ösüşi” atly makala
degişli ulgamda häzir amala aşyrylýan özgertmeler, bazar ykdysadyýetiniň we halkara standartlarynyň talaplaryna laýyklykda işlenip taýýarlanylan maliýe hasabatlylygynyň milli ölçeglerini ornaşdyrmagyň we kämilleşdirmegiň ýörelgeleri bilen tanyşdyrýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän oňyn Bitaraplyk hem-de gyzyklanma bildirýän döwletler bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk syýasaty bilen baglylykda, maliýe hasabatlylygyň halkara standartlarynyň ulanylmagy ýurdumyza daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek mümkinçiligini ýokarlandyrýar.

Şeýle hem neşirde Türkmenistanda durnukly ösüşiň maksatlaryny amala aşyrmak, maliýe menejmentiniň esaslaryny döretmek, oba senagat toplumynda bazar gatnaşyklaryny ýola goýmak, ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmak, bank karzlaşdyrmasynyň statistika seljermesi ýaly meseleler öz beýanyny tapdy.

Žurnalyň täze sanynda çap edilen makalalar diňe milli ykdysady strategiýany amala aşyrmakda döwlet kadalaşdyrmasynyň wezipeleri bilen özara bagly bolan meýilleri öwrenýän seljerme geçirijiler, ýaş hünärmenler, ykdysady we jemgyýetçilik ylymlarynyň alymlary üçin däl-de, eýsem, giň okyjylar köpçüligi üçin hem uly gyzyklanma döredýär.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter