Döwlet baştutany Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylaryny bellemek barada resminamalara gol çekdi | TDH
Syýasat habarlary

Döwlet baştutany Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylaryny bellemek barada resminamalara gol çekdi

опубликованно 04.07.2018 // 1081 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
Ç.K.Ataýew hakynda

Çary Kakamyradowiç Ataýewi Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky (Brýussel şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine belleme-li.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow

***
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
H.A.Togalakow hakynda

Hemra Amanmämmedowiç Togalakowy Türkmenistanyň Täjigistan Respubli-kasyndaky (Duşenbe şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipe-sine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

H.S.Öwezowa Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik de-rejäni bermek hakynda

Hoja Sapargeldyýewiç Öwezowa Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik derejäni bermeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
H.S.Öwezow hakynda

Hoja Sapargeldyýewiç Öwezowy Türkmenistanyň Owganystan Yslam Res-publikasyndaky (Kabul şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezi-pesine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
S.S.Garajaýew hakynda

Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki (Abu-Dabi şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Serdarmämmet Saparmämmedowiç Garajaýe-wi şol bir wagtda Türkmenistanyň Yrak Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter