Ýurdumyzyň teatrlarynyň festiwaly - sahna sungatynyň gözden geçirilişi | TDH
Medeniýet

Ýurdumyzyň teatrlarynyň festiwaly - sahna sungatynyň gözden geçirilişi

опубликованно 01.07.2018 // 744 - просмотров
 

Şu gün Türkmenistanyň Baş drama teatrynda ýurdumyzyň teatrlarynyň “Ýüpek ýoly — ýürek ýoly” atly festiwaly açyldy.

Medeniýet ministrligi tarapyndan guralan çärä gatnaşmak üçin ähli welaýatlardan teatr işgärleri paýtagtymyza bir hepdelik geldiler. Açylyş dabarasynda çykyş edenleriň belleýişleri ýaly, “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” ýylynda geçirilýän bu festiwal aýratyn ähmiýete eýedir.

Soňra paýtagtymyzyň alty teatry we welaýat teatrlarynyň dördüsi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” kitaby esasynda goýan sahna oýunlaryndan parçalary görkezdiler. Halklary we medeniýetleri ýakynlaşdyrmagyň esasy şertleriniň biri bolan bu gadymy ýoluň dünýä siwilizasiýasynyň ösüşine ýetiren täsirini wagyz etmek pikiri sahna oýunlarynyň ählisiniň many-mazmunyny düzdi. Bu barada döwlet Baştutanymyzyň kitabynda milli taryhymyzyň, gadymy hekaýatlaryň we rowaýatlaryň, ýurdumyzyň häzirki durmuşynyň wakalarynyň mysalynda düýpli gürrüň edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gündogaryň hem-de Günbataryň siwilizasiýalaryny diňe bir söwda we ykdysadyýet babatda däl-de, medeni gatnaşyklarda hem ýakynlaşdyran bu taryhy ýoly gaýtadan dikeltmek boýunça başlangyçlary türkmen halkynyň ruhy we dünýägaraýşy jemlenen milli mirasymyzy Ýer ýüzünde wagyz etmegi-de göz öňünde tutýar.

Çäräniň barşynda halk sazlary, türkmen şahyrlarynyň goşgulary hem-de zamanamyzy wasp edýän çykyşlar ýerine ýetirildi.

Mundan başga-da 1 — 7-nji iýul aralygynda paýtagtymyzda görkeziljek sahna oýunlarynyň maksatnamasy bilen tanyşdyryldy. Asylly däbe görä, festiwala gabatlanyp, sahna oýunlarynyň ilkinji görkezilişleri taýýarlanyldy. Olaryň hatarynda “Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty”, “Amul — Hazar arasy”, “Ýüpek ýolunyň ýüregi”, “Gündogar ýyldyzy”, “Kerwenbaşynyň ogly”, “Gürgenç kyssalary”, “Daýahatyn”, “Ýüpek ýoly — ýürek ýoly”, “Ýüpek rowaýaty”, “Ýüreklere ýollar”, “Söýgi ummanynda küreksiz” atly teatr oýunlary bar.

Şu gezekki festiwal milli teatr sungatyna täze öwüşginleri çaýar, ony döwrüň ruhuna kybap gelýän eserler bilen baýlaşdyrar. Bu eserler türkmen halkynyň watançylyk, edermenlik, zähmetsöýerlik, ynsanperwerlik ýaly belent ruhy-ahlak ýörelgelerini äşgär edip, watandaşlarymyzy ata Watanymyzyň abadançylygynyň bähbidine täze üstünliklere ruhlandyrýar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter