Resmi habarlar 16-nji Aprel | TDH
Resminamalar

Resmi habarlar 16-nji Aprel

опубликованно 16.04.2015 // 908 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Ýagmyr Kakageldiýewiç Gulmämmedow Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Wepa Öwezjanowiç Meretamanow Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Akmyrat Rejepowiç Ýagşyýew Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Şeraly Kamyljanowiç Hamraýew Lebap welaýatynyň Serdarabat etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Begliýew Baýram Muhammetorazowiç özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Mary welaýatynyň Altyn sähra etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Muhammetjuma Durdyýewiç Gulamow Mary welaýatynyň Altyn sähra etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Atamyrat Ballyýewiç Hojaýew Mary welaýatynyň Altyn sähra etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Merdan Aşyrowiç Aýdogdyýew Mary welaýatynyň Mary etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Babajan Ataýewiç Allanazarow Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Allaşükür Ýakupowiç Arnamyradow Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Amangeldi Nurmuhammedowiç Kerimow Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Balkan welaýatynyň häkiminiň orunbasary Ataýew Derýa Döwletmyradowiçe berk käýinç yglan edildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter