“Altyn asyr” AFK-NYŇ Kubogy ugrunda ýaryşy dowam eder | TDH
Sport

“Altyn asyr” AFK-NYŇ Kubogy ugrunda ýaryşy dowam eder

опубликованно 16.05.2018 // 1448 - просмотров
 

Aziýa futbol konfederasiýasynyň ýaryşlarynyň toparçadaky tapgyry tamamlandy. “D” toparçasynyň toparlarynyň duşuşyklary türkmen janköýerleriniň aýratyn ünsüni çekdi, şonda 6 oýnuň dowamynda biziň iki toparymyz güýç synanyşdy. Olar ýurdumyzyň çempiony “Altyn asyr” hem-de Türkmenistanyň Kubogynyň eýesi “Ahal” toparlarydyr.

Jemleýji tapgyryň esasy duşuşygy Duşenbede geçirilip, ol ýerde Aşgabadyň “Altyn asyry” we Täjigistanyň “Istiklol” topary duşuşdy.

Biziň toparymyz ýaryş tertipnamasynda garşydaşyndan iki utuk yzda barýardy. Bu bolsa meýdançanyň eýelerine ruhuny galdyrýan uly artykmaçlyk berýärdi. Türkmen futbolçylaryna bolsa diňe ýeňiş zerurdy. Şol ýeňiş ugrunda ýer eýelerinden üstün çykmak üçin ildeşlerimize öz ähli erkini-yhlasyny bir ýere jemlemek gerekdi.

Şoňa görä-de, Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň topary uly hyjuw bilen oýna çykdy. Onuň üçin duşuşygyň birinji ýarymy üstünlikli boldy — iki pökgi “Istiklolyň” derwezesine salyndy. Oýnuň başynda Furkat Tursunow tapawutlandy, ahyrky minutda bolsa Zafar Babajanowyň dürs urgusy derwezä girdi.

Ýagdaýlaryň şunuň ýaly barşy türkmen futbolçylarynda oýnuň bagtly netije bilen tamamlanmagyna umyt oýardy. Emma duşuşygyň ikinji ýarymy has dartgynly boldy. “Istikloly” hatda deňlik hem kanagatlandyrýardy. Biziň garşydaşlarymyz ep-esli tagalla edip, bir jogap pökgini saldy.

Duşuşygyň soňlarynda, goşulan minutlaryň birinjisinde türkmen toparynyň derwezesine 11 metrlik jerime urgy ýerine ýetirilenden soň, hasap 2:2 boldy. Emma goşulan ýedinji minut “Altyn asyr” üçin bagtly pursatlary bagyş etdi, şonda Mihail Titow duşuşygyň tamamlanmagyna bary-ýogy sähelçe pursat galanda, biziň toparymyza ýeňiş getiren üçünji pökgini tora saldy. Türkmenistanyň topary toparçada birinji orny eýeläp, ýaryşy dowam edýär.

“Ahal” türkmen topary hem myhmançylykda Gyrgyzystanyň “Alaý” topary bilen oýnap, üstünlik gazandy. Duşuşygyň dowamynda 11 metrlik jerime urgyny ýerine ýetirip, Myrat Annaýew, Güýçmyrat Annagulyýew pökgi geçirdiler hem-de goşulan üçünji minutda ýene-de bir 11 metrlik jerime urgusyny Begenç Akmämedow ýerine ýetirdi.

Şeýlelikde, “Altyn asyr” 14 utuk toplap, “D” toparçada ýeňiji boldy. Bu bolsa arzyly Kubok ugrunda göreşi dowam etmäge oňat mümkinçilik berýär. “Ahal” topary bolsa ýedi utugy bilen ýaryş tertipnamasynda üçünji orny eýeledi.

Köp sanly janköýerler Türkmenistanyň dört gezek çempionyny nobatdaky üstünligi bilen gutlaýarlar hem-de bellenilen maksatlara tarap ynamly öňe gitmegi arzuw edýärler.

“Altyn asyryň” garşydaşy bije çekişlikden soň kesgitlener, ýöne türkmen “aragatnaşykçylaryna” Kubok ugrundaky ýaryşyň bu tapgyrynda gowşak toparlaryň bolmaýandygyny ýatda saklamak gerek.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter