Ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň täze düzüminiň mejlisleri | TDH
Jemgyýet

Ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň täze düzüminiň mejlisleri

опубликованно 06.04.2018 // 1409 - просмотров
 

Şu günler Türkmenistanda «Döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralary hakynda» we «Geňeş hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary esasynda saýlanylan welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalary özleriniň birinji mejlislerini geçirýärler. Mejlislerde halk maslahatlarynyň başlygy we orunbasary, Geňeşleriň arçyny we kätibi saýlanylýar.

25-nji martda ýurdumyzyň Konstitusiýasyna, Saýlaw kodeksine we halkara kadalara laýyklykda, köppartiýalylyk, syýasy köpdürlülik, giň bäsleşik, açyklyk, aýanlyk şertlerinde, demokratik ýörelgeler esasynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralary bolan halk maslahatlarynyň, şeýle hem ýerli öz-özüňi dolandyryş edarasy bolan Geňeşleriň agzalarynyň ählihalk saýlawlary agzybirlikde guramaçylykly geçirildi.

Ozal habar berlişi ýaly, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalygyna syýasy partiýalar, raýatlaryň toparlary tarapyndan 16 müň 274 adam hödürlenildi.

Saýlawlar gününde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 7-nji “Güneş” saýlaw okrugynyň 48-nji uçastogynda ilkinjileriň hatarynda ses berdi. Bu okrugda beýleki saýlaw okruglarynda bolşy ýaly, bir orna birnäçe adam dalaşgärlik etdi.

Ses bermegiň netijesinde welaýat, Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň 240-sy, etrap, şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň 1200-si, Geňeşleriň agzalarynyň 5900-si saýlanyldy. Saýlanylan agzalar degişli saýlaw toparlary tarapyndan bellige alnyp, olara şahsyýetnamalar gowşuryldy.

...Türkmen halkynyň durmuşynda saýlamaga we saýlanmaga bolan hukuk öz gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýar. Obalarda arçynlar saýlananda adalatlylyk, açyklyk, erkinlik, meýletinlik we deňlik esasy ýörelge bolupdyr.

Türkmen halkynyň Oguz han eýýamyndan başlanýan baý taryhyna nazar aýlasaň, şol döwürler her kimiň gatnaşyp bilýän saýlawlarynyň erkin we açyk ýagdaýda bolandygyny, bäsleşik esasynda hem-de maslahatlaşmak görnüşinde bolandygyny bellemek gerek. Saýlawlarda halkyň erk-islegine, il-ulsuň köňül arzuwlaryna aýratyn üns berlipdir.

Şeýlelikde, türkmen halky halk demokratiýasynyň netijeli görnüşlerini peýdalanmak bilen ýokarda agzalan ýörelgelerde saýlawlary geçirmek boýunça baý tejribe toplady. Türkmenistanda jemgyýetimiziň hukuk esaslaryny mundan beýläk-de berkitmäge gönükdirilen çäreleriň giň toplumy alnyp barylýar. Ata-babalarymyzdan arkama-arka gelýän demokratik ýörelgeleri Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe häzirki zamanyň halkara ölçegleri bilen sazlaşykda ulanylýar.

Şu mejlislerde saýlanylýan welaýatlaryň, etraplaryň, şäherleriň halk maslahatlarynyň başlyklary hem-de etraplaryň edara ediş merkezleri bolup durýan şäherleriň, şäherçeleriň arçynlary Türkmenistanyň Halk maslahatynyň düzümine girýär.

Bu wekilçilikli edaralara saýlanan agzalaryň ygtyýarlyklaryna laýyklykda, olara milli Liderimiziň amala aşyrýan düýpli özgertmeleriniň we döwlet ösüş maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmeginde möhüm orun degişlidir. Mejlisleriň barşynda ýerli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň täze saýlanylan agzalary tutanýerli zähmet çekip, halkymyzyň özlerine bildiren belent ynamyny ödejekdiklerine ynandyrdylar.

Mejlislere gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň syýasy ulgamy kämilleşdirmek, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli taraplaryny demokratiýalaşdyrmak boýunça alyp barýan ugrunyň üstünlige beslenýändigini, türkmen milletiniň agzybirligini, jebisligini has-da berkidýändigini buýsanç bilen bellediler.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter