Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine resmi sapary | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine resmi sapary

опубликованно 13.03.2018 // 1778 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine resmi sapary başlandy. Bu sapar Emiriň — Şeýh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabahyň çagyrmagy boýunça amala aşyrylýar.

Türkmen Lideriniň Aziýanyň günorta-günbataryndaky bu arap ýurduna sapary soňky ýyllarda däp bolan dostluk hem-de özara hormat goýmak gatnaşyklaryna esaslanýan döwletara syýasy gepleşikleriň ýokary derejesini ýüze çykarýar. Türkmenistanyň merkezi edarasy Kuweýtde ýerleşýän Aziýanyň Olimpiýa geňeşi bilen işjeň özara hereketleri şeýle ynam bildirilýän hyzmatdaşlygyň aýdyň nyşanydyr. 2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda uly üstünlik bilen geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary munuň subutnamasy boldy.

Iki ýurduň ykdysadyýetleri barada aýdylanda bolsa, olaryň meňzeş taraplary hem, biri-biriniň üstüni ýetirýän taraplary hem bar. Eger Kuweýt nebitiň baý ätiýaçlyklary bilen meşhur bolup, bütin dünýäniň ätiýaçlyk gorlarynyň, takmynan, ondan birini emele getirýän bolsa, onda Türkmenistan ägirt uly gaz serişdeleri bilen belli bolup, dünýäde olaryň möçberleri boýunça dördünji orny eýeleýär. Ýurtlaryň ikisi hem senagaty diwersifikasiýalaşdyrýar, şunda nebitiň gaýtadan işlenilmegi we nebitgazhimiýa, gurluşyk serişdeleriniň, dökünleriň önümçiligi, elektroenergetika öňdäki orunlary eýeleýär. Bilim berlişiniň hiliniň ýokarlanmagy bilen elektron senagaty we beýleki ylmy pudaklar ösüşe eýe boldy.

Ýerli howa sebäpli, Kuweýtde oba hojalygynyň (maldarçylykdan başga) dolulygyna diýen ýaly ýoklugy üçin, muny birek-biregiň üstüni ýetirýän ýagdaýlara degişli etmek mümkin. Şonuň netijesinde, ýurt azyk önümleriniň köpüsini daşary ýurtdan getirýär. Ösen obasenagat toplumy bolan, eksport kuwwatyny tiz artdyrýan Türkmenistan üçin munuň özi geljegi uly sarp ediş bazarydyr hem-de täze söwda ugrudyr.

Bähbitleriň ykdysady nukdaýnazardan gabat gelmeginden başga-da, Türkmenistan we Kuweýt öz sebitlerinde BMG-niň goldaw bermeginde jedelleriň parahatçylykly ýollar bilen çözülmegi ugrunda çykyş edip hem-de öz çäklerini dawalaşýan taraplara gepleşik geçirilýän meýdança hökmünde hödürläp, beýleki ýurtlaryň arasynda dürli gapma-garşylyklary düzgünleşdirmekde üstünlik bilen araçy bolmak tagallalaryny görkezip, parahatçylyk dörediji döwletleriň ornuny tutýandygy bilen hem ýakyndyr. Türkmenistan hem-de Kuweýt parahatçylyk we durnuklylyk bähbitlerini ileri tutup, umumy howpsuzlygyň üpjün edilmegine, agzalalyklary aradan aýyrýan söwda-ykdysady gatnaşyklaryň täze gurallarynyň döredilmegine öz goşantlaryny goşýar, şunuň bilen bu iki ýurt diplomatiýada, halkara gatnaşyklarda, Milletler Bileleşiginde özlerine uly abraý gazandylar.

...Irden Türkmenistanyň Baştutany Aşgabadyň Halkara howa menzilinden resmi sapara ugrady. Milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar. Iki ýarym sagada golaý wagtdan soň, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň uçary belent mertebeli myhmanyň gelmegi mynasybetli iki ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen, El-Kuweýt şäheriniň Halkara howa menziline gelip gondy.

Uçaryň ýanynda hormat garawulynyň esgerleri nyzama düzülip dur. Oglan we gyz Türkmenistanyň Prezidentine gül desselerini gowşurýarlar.

Howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar garşylaýarlar.

Türkmenistanyň Prezidentiniň awtoulag kerweni Kuweýt Döwletiniň Emiriniň «Baýan» köşgüniň Maslahatlar merkezine ugrady.

Bu ýerdäki meýdançada Türkmenistanyň Prezidentiniň resmi taýdan garşylanyş dabarasy geçirilip, mahsus bolan hemme hormatlar bildirildi.

Ulagyndan çykan ýerinde türkmen Liderini Kuweýt Döwletiniň Emiri mübärekleýär. Soňra iki ýurduň Baştutanlary Döwlet baýdaklarynyň öňündäki ýörite gurnalan ýere geçýärler.

Türkmenistanyň we Kuweýtiň Döwlet senalary dabaraly ýaňlanýar.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Kuweýtiň resmi wekiliýetiniň agzalary bilen, Emir Şeýh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabahy bolsa Türkmenistanyň resmi wekiliýetiniň agzalary bilen tanyşdyrýarlar.

Soňra Maslahatlar merkeziniň uly mejlisler zalynda iki ýurduň wekiliýetleriniň giňişleýin düzümde gepleşikleri geçirildi.

Kuweýt Döwletiniň Emiri türkmen Lideriniň häzirki saparyna ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhynda ähmiýetli waka hökmünde garalýandygyny hem-de biziň dostlukly ýurtlarymyzyň hyzmatdaşlygynda täze sahypany açýandygyny belledi.

Bu gün duşuşyk dürli pudaklarda ýakynlaşmagyň ýollaryny kesgitlemäge hem-de Kuweýtiň we Türkmenistanyň halklarynyň umumy bähbitlerine hyzmat etmek üçin gatnaşyklaryň çäklerini giňeltmäge, şeýle hem özara gyzyklanma döredýän halkara gün tertibi boýunça has möhüm meseleleriň çözülmeginde tagallalary birleşdirmäge mümkinçilik berer.

Özara düşünişmegiň ruhuny hem-de döwletara gatnaşyklaryň dostlugyny beýan edýän mähirli ýagdaýda geçýän gepleşikleriň iki ýurduň ähli ugurlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge ymtylmagynda möhüm ädime öwrüljekdigine ynam bildirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Kuweýt Döwletiniň Emirine bu gözel ýurda sapar bilen gelmek baradaky çakylygy hem-de ýokary myhmansöýerlik bilen mähirli garşylandygy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, Türkmenistan Ýakyn Gündogar ýurtlarynyň arasynda möhüm orny eýeleýän Kuweýt Döwleti bilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny giňden ösdürmäge aýratyn üns berýär diýip belledi hem-de döwletlerimiziň we halklarymyzyň umumy ruhy gymmatlyklarynyň hem-de taryhy-medeni kökleriniň bolmagynyň şeýle maksatlara esas bolup hyzmat edýändigini nygtady.

Türkmenistan bilen Kuweýt Döwletiniň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmekde we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ýokary derejä çykarmakda täze tapgyryň başlanýandygy barada ynamly aýtmak bolar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy hem-de häzirki saparyň we gepleşikleriň geçirilmeginiň iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň geljekki ösüşi üçin taryhy ähmiýete eýe diýip hasaplaýandygyny belledi.

Halkara derejedäki hyzmatdaşlygy ösdürmekde biz, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde dünýä jemgyýetçiliginiň bähbitlerine laýyk gelýän bilelikdäki hereketlere ýokary ähmiýet berýäris. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Kuweýtiň Emirine Türkmenistanyň garaýyşlaryny we öňe sürýän halkara başlangyçlaryny, şol sanda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde energiýa howpsuzlygy we ulag-üstaşyr geçelgeleri barada öňe sürýän möhüm tekliplerini we başlangyçlaryny goldaýanlygy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Öz nobatynda Türkmenistan hem halkara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek barada Kuweýt Döwletiniň tagallalaryny goldaýar we olary durmuşa geçirmekde netijeli işleşmäge taýýardygyny beýan edýär.

Soňra gepleşiklerde bellenilişi ýaly, döwletlerimiziň häzirki zamanyň howplary bolan halkara terrorçylyga, neşeleriň bikanun dolanyşygyna we guramaçylykly jenaýatçylyga garşy bilelikde göreşmek boýunça hereketleri möhüm ähmiýete eýedir.

Özara gyzyklanma bildirilýän halkara we sebit meseleleri boýunça garaýyşlarymyzyň gabat gelmegi ýa-da meňzeş bolmagy biziň ýurtlarymyzyň syýasy derejedäki hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de netijeli alyp barmagyna esas bolup hyzmat edýär.

Ýokary syýasy derejä eýe bolan gatnaşyklarymyzy birek-birege hormat goýmak, ynanyşmak we goldaw bermek esasynda ösdürmegiň möhüm ähmiýetini aýratyn bellemek bilen, taraplar Türkmenistanyň we Kuweýt Döwletiniň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda ikitaraplaýyn syýasy geňeşmeleri yzygiderli geçirmek barada umumy pikire geldiler.

Döwlet Baştutanlary söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk baradaky meselä degip geçip, munuň diňe bir milli we ikitaraplaýyn bähbitler däl-de, eýsem, dünýä hem-de sebit ykdysadyýeti üçin hem uly ähmiýete eýe bolan ösüşlere ýetirmegiň uly mümkinçilikleriniň bardygyny bellediler.

Şu nukdaýnazardan, uzak möhlete gönükdirilen, deňhukukly we özara bähbitli gatnaşyklary giňden ýola goýmaga uly gyzyklanma bildirýändikleri barada aýdyp, Türkmenistanyň we Kuweýtiň Baştutanlary ýangyç-energetika pudagynyň we işläp çykaryş kuwwatlyklarynyň mümkinçilikleriniň tejribe alyşmakda we ony netijeli ulanmakda uly esas bolup durýandygyny nygtadylar.

Ýakynda dabaraly ýagdaýda owgan böleginiň gurluşygyna badalga berlen Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmekde Kuweýt Döwletiniň iri nebitgaz kompaniýalary hem-de maýa goýum we maliýe düzümleri bilen hyzmatdaşlyk etmegiň mümkinçiliklerine garaldy. Mundan başga-da, nebit-himiýa pudagyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek, nebiti gaýtadan işleýän kärhanalary gurmakda özara tejribe alyşmak möhüm ugurlara degişli bolup durýar. Uglewodorodlardan taýýar önümiň önümçiligine aýratyn ähmiýet berip, Türkmenistan hem Kuweýt ýaly önümçiligiň ýokary tehnologik ulgamyny döredýär, bu bolsa öňdebaryjy işläp taýýarlamalar hem-de nou-haular üçin giň meýdançadyr. Hyzmatdaşlygy ösdürmek baradaky çäreleri anyklaşdyryp, taraplar energetika pudagy boýunça bilelikdäki Türkmen-Kuweýt iş toparyny döretmegiň maksadalaýyk boljakdygyny bellediler.

Tebigy gazyň diňe agtarylyp tapylan gorlary energiýa serişdeleri boýunça Türkmenistany dünýäde 4-nji orunda goýýar, geljegi uly känler ýerleşen meýdançalardaky dowam edýän barlaglar bolsa ýurdumyzyň energetiki kuwwatyny has-da giňeldip, bu ulgamda hyzmatdaşlyk etmek üçin has giň gözýetimleri açyp biler. Türkmenistan eksport ugurly gaz akymlarynyň diwersifikasiýalaşdyrylmagyny öz energetika syýasatynyň strategik ugry hökmünde kesgitläp, ählumumy energetika howpsuzlygynyň üpjün edilmegine uly goşandyny goşýar. TOPH gaz geçirijisi munuň mysaly bolup biler. Onuň gurulmagyny ýakynda BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşi hem Owganystan boýunça kabul eden öz Kararnamasynda goldady. Şol resminamada ýurdumyzyň başyny başlan beýleki taslamalaryna, şol sanda ulag ulgamyndaky taslamalara hem goldaw beýan edilýär.

Türkmenistanyň we Kuweýtiň öz sebitlerinde geografik taýdan örän amatly ýerleşýändikleri babatda ulag-aragatnaşyk ulgamynyň ösmegi üçin zerur şertleriň döreýändigi, şonuň üçin hem bu ulgamy ösdürmekde mümkinçilikleri birleşdirmegiň özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ýene-de bir esasy ugurlarynyň biri bolup biljekdigi bellenildi.

Gepleşikleriň barşynda ikitaraplaýyn söwdany ösdürmek bilen bir wagtda telekeçilik ugry boýunça hyzmatdaşlygy ýola goýmak, netijeli pudaklarda özara maýa goýuma esaslanýan bilelikdäki kärhanalary döretmek meselelerine hem üns çekildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, biziň ýurdumyzda daşary ýurt maýasyny goýmak üçin örän oňaýly şertler, şol sanda, ygtybarly halkara-hukuk binýady döredildi. Agzalan möhüm pudaklardan başga-da Türkmenistanda metallurgiýa, dokma senagaty, gaýtadan işleýän we syýahatçylyk pudaklary babatda hem taslamalar amala aşyrylýar.

Biziň ýurdumyzda häzir iri möçberli taslamalaryň ençemesi durmuşa geçirilýär. Türkmenistanda döredilýän, uly geljegi bolan täze pudaklar innowasion taslamalara maýa goýmak nukdaýnazaryndan Kuweýtiň maliýe-senagat toparlaryny gyzyklandyryp bilerdi. Geljegi uly bolan beýleki ugurlaryň hatarynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň desgalarynyň gurluşygyny görkezmek bolar.

Şeýle mümkinçilikleri nazara almak bilen, telekeçilik aragatnaşyklary boýunça bilelikdäki işçi topary döretmek, şeýle hem ýakyn wagtda ikitaraplaýyn söwda we maýa goýum boýunça işewürlik maslahatyny we sergisini geçirmek teklip edildi. Şunuň bilen baglylykda, bu çäreleriň geçirilmegini Aşgabat öz üstüne almaga taýýar.

Şeýle hem Kuweýtiň Emiri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň we Kuweýtiň ikitaraplaýyn we özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen esasy çäreleriň biri hökmünde hökümetara toparyň döredilmeginiň hem-de işe başlamagynyň zerurdygy baradaky pikirini goldady. Bu toparyň mejlisleriniň çäklerinde iki ýurduň arasynda söwda-ykdysady we medeni gatnaşyklaryň ösdürilmegine degişli meselelere seretmek we pikir alyşmak mümkin bolar. Hyzmatdaşlygyň şeýle usulynyň işe girizilmegi bilen özara bähbitli mümkinçiliklere has giň ýol açylar.

Ynsanperwer gatnaşyklar barada aýdylanda, ylym we bilim, sungat we döredijilik ýaly ugurlarda ýakyndan hyzmatdaşlygy ýola goýmak örän möhüm ähmiýete eýedir. Biziň halklarymyz baý taryhy geçmişe eýe bolmak bilen, özleriniň milli däplerini we medeni mirasyny aýawly saklap gelýärler. Türkmenistanda sungat we döredijilik festiwallary, ylmy maslahatlar yzygiderli geçirilýär, olara daşary ýurtlardan meşhur ussatlar, alymlar we hünärmenler gatnaşýarlar. Şunuň bilen baglylykda, türkmen-kuweýt döredijilik festiwalynyň geçirilmeginiň ýerlikli hasaplanýandygy we ony ikitaraplaýyn Medeniýet günleri bilen utgaşdyrmak barada teklip aýdyldy.

Muzeý işini ösdürmek, taryh, etnografiýa, medeniýeti öwreniş boýunça bilelikdäki ylmy-barlaglary geçirmek ulgamynda özara hereket etmek hünärmenler üçin gyzyklanma döredip biler.

Giňişleýin düzümde gepleşikler tamamlanandan soň, döwlet Baştutanlary ikiçäk görnüşde gepleşikleri geçirip, Türkmenistanyň wekiliýetiniň Kuweýte şu saparynyň gün tertibine girizilen meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Taraplar bu sapara özara bähbitli gatnaşyklary täze derejä çykarmagyň, olary many-mazmun taýdan baýlaşdyrmagyň möhüm tapgyry hökmünde garaýarlar.

Türkmenistan we Kuweýt Döwleti diplomatik gatnaşyklary 1995-nji ýylda ýola goýdular. Şu geçen döwürde gatnaşyklar dürli ulgamlarda ösdürildi we berkidildi. Häzirki wagtda iki ýurduň gatnaşyklary özara düşünişmegiň we ynanyşmagyň ýokary derejesi bilen häsiýetlendirilýär. BMG-niň we beýleki halkara düzümleriň çäklerinde hem türkmen-kuweýt gatnaşyklary okgunly ösdürilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Kuweýt ilkinjileriň hatarynda Türkmenistanyň BMG-niň belent münberinden öňe sürýän başlangyçlaryny we tekliplerini goldaýar. Döwletleriň ikisiniň hem halkara syýasata garaýyşlary laýyk gelýär ýa-da ýakyndyr. Munuň özi köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmek we pugtalandyrmak üçin mümkinçilikleriň bardygyna şaýatlyk edýär.

Ýangyç-energetika toplumy, söwda, maýa goýum, ulag we aragatnaşyk, himiýa senagaty, dokma senagaty we oba hojalygy, saglygy goraýyş hem-de ýokary tehnologiýalar biziň döwletlerimiziň arasyndaky hyzmatdaşlygyň uzak möhlete niýetlenen ugurlarydyr. Şu we beýleki pudaklarda taslamalary durmuşa geçirmek üçin Türkmenistan Kuweýt tarapy bilen mundan beýläk-de netijeli işleşmäge taýýardygyny beýan edýär.

Mundan başga-da, biziň ýurtlarymyz nebithimiýa we nebiti gaýtadan işleýän önümçiliklerde, ulag we kommunikasiýa ulgamlarynda tejribe alyşmaga gyzyklanma bildirýär. Bilelikdäki hökümetara toparyň işi işewür gatnaşyklary işjeňleşdirmäge uly ýardam edip biler. Giňişleýin düzümde geçirilen gepleşikleriň barşynda bu topary döretmek barada gürrüň edildi.

Medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlyk türkmen-kuweýt gatnaşyklarynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Onuň esasyny bolsa iki halky birleşdirýän umumy ruhy gymmatlyklar, däp-dessurlar we ahlak ýörelgeleri düzýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Kuweýt Döwleti bilen dostlukly gatnaşyklara ygrarlydygyny tassyklap we biziň ýurtlarymyzyň hem-de halklarymyzyň abadançylygynyň bähbidine döwletara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirip, ýene-de bir gezek Emire — Şeýh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabaha ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmäge uly üns berýändigi üçin minnetdarlyk bildirdi. Milli Liderimiz Kuweýtiň Baştutanyny özi üçin islendik amatly wagtda ýurdumyza gelip görmäge çagyrdy hem-de oňa berk jan saglyk we jogapkärli işinde üstünlik, Kuweýt Döwletiniň doganlyk halkyna bolsa bagt, abadançylyk, parahatçylyk we gülläp ösüş arzuw etdi.

Soňra ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy boldy.

Hususan-da, Hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-kuweýt toparyny döretmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Kuweýt Döwletiniň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyga; Diplomatik we gulluk/ýörite pasportlaryň eýeleri üçin wiza talaplaryny ýatyrmak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Kuweýt Döwletiniň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyga; Ikitaraplaýyn syýasy geňeşmeler barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Kuweýt Döwletiniň Daşary işler ministrliginiň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Hyzmatdaşlygyň özara bähbitli ugurlarynda hyzmatdaşlyk etmek barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Kuweýt Döwletiniň Daşary işler ministrliginiň Saud Al-Nasser Al-Sabah adyndaky Diplomatik institutynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň Hökümeti bilen Arap ykdysady ösüşi üçin Kuweýt gaznasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Ykdysady we tehniki hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Kuweýt Döwletiniň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyga; Söwda hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Kuweýt Döwletiniň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyga gol çekildi.

Mundan başga-da, «Türkmengaz» döwlet konserni bilen «Kuwait Petroleum Corporation» kompaniýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Sungat we medeniýet ulgamynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Kuweýt Döwletiniň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyga gol çekildi.

Taraplar şeýle hem Türkmenistanyň Hökümeti bilen Arap ykdysady ösüşi üçin Kuweýt gaznasynyň arasyndaky tehniki ýardamy bermek hakyndaky bilelikdäki resminamany kabul etdiler.

Günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Al Jahran” kabulhanasynda Kuweýt Döwletiniň Premýer-ministriniň orunbasary, daşary işler ministri, Arap Ykdysady ösüşi boýunça Kuweýt Gaznasynyň dolandyryjylar Geňeşiniň başlygy Şeýh Sabah Haled Al-Hamad Al-Sabah bilen duşuşyk geçirdi.

Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, Ýakyn Gündogaryň ýurtlary bilen gatnaşyklary giňeltmek Bitarap Türkmenistanyň durmuşa geçirýän daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durýar. Dostluk däpleri şol gatnaşyklaryň esasyny düzýär.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň we Kuweýtiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň birek-birege hormat goýmak, ynanyşmak we açyklyk ýörelgeleri esasynda amala aşyrylýandygyny aýtdy. Biziň döwletlerimiz ikitaraplaýyn esasda, şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki halkara düzümleriň çäklerinde üstünlikli hyzmatdaşlyk edýär. Türkmenistanyň Kuweýt Döwletiniň halkara we sebit giňişliginde eýeleýän ornuna ýokary baha berýändigi, ony arap dünýäsinde özüniň möhüm hyzmatdaşy hasaplaýandygy nygtaldy.

Şeýh Sabah Haled Al-Hamad Al-Sabah türkmen Liderini ýokary derejedäki gepleşikleriň üstünlikli geçirilendigi bilen gutlap, Kuweýtiň Türkmenistan bilen däp bolan gatnaşyklary pugtalandyrmaga hem-de netijeli aragatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýändigini nygtady.

Şu gün ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň türkmen-kuweýt gatnaşyklarynyň taryhy sepgidine öwrülip, şol gatnaşyklaryň täze tapgyryny alamatlandyrandygy, gazanylan ylalaşyklaryň bolsa ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ägirt uly kuwwatynyň netijeli peýdalanylmaga ýardam etjekdigi bellenildi. Iki ýurduň halklaryny gadymy medeni we taryhy kökler, belent ruhy gymmatlyklar ýakynlaşdyrýar. Häzirki wagtda bu gymmatlyklar dostluk we doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmegiň girewi bolup hyzmat edýär.

Söhbetdeşligiň barşynda Türkmenistan bilen Kuweýtiň arasynda maýa goýum, söwda-ykdysady, energetika, ulag-aragatnaşyk, medeni-ynsanperwer ulgamlarda hem-de halkara gün tertibiniň möhüm ugurlary baradaky meselelere deglip geçildi.

Türkmenistanyň we Kuweýtiň dünýäde ýangyç serişdeleriniň ägirt uly gorlaryna eýedigi bellenildi. Munuň özi energiýa serişdelerini işläp taýýarlamak we halkara bazarlara ibermek ulgamynda taraplaryň özara gatnaşyklara gyzyklanmasynyň möhüm şerti bolup çykyş edýär.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzyň nebitgaz pudagynda düýpli özgertmeler amala aşyrylýar, energiýa serişdeleriniň daşary ýurtlara iberilýän ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmaga gönükdirilen iri taslamalar durmuşa geçirilýär. Sebitiň ähli ýurtlary üçin ägirt uly ähmiýete eýe bolan TOPH transmilli gaz geçirijisi strategik taslamalaryň hatarynda görkezildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow golaýda TOPH gaz geçirijisiniň owgan böleginiň gurluşygyna badalga berlendigini aýdyp, ony durmuşa geçirmäge abraýly halkara maliýe düzümleriniň gatnaşýandygyny, dünýä bileleşiginiň taslama uly goldaw berýändigini nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, Kuweýt Döwletiniň Premýer-ministriniň orunbasary, daşary işler ministri türkmen Lideriniň bu ulgamda öňe süren başlangyçlarynyň wajypdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz Bitarap Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen netijeli hyzmatdaşlygy alyp barýandygyny, halkara giňişlikde ýokary derejede durmuş-ykdysady maksatnamalary durmuşa geçirmäge çalyşýandygyny aýtdy. Şunda türkmen tarapynyň kuweýtli hyzmatdaşlary bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýmaga, olaryň özara bähbitli tekliplerine garamaga taýýardygy bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Şeýh Sabah Haled Al-Hamad Al-Sabah ikitaraplaýyn gatnaşyklary hemmetaraplaýyn çuňlaşdyrmagyň zerurdygyny nygtap, iki ýurduň işewür toparlarynyň gatnaşyklaryny giňeltmegiň zerurdygyny aýtdylar.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Kuweýtiň Premýer-ministriniň orunbasary, daşary işler ministri birek-birege iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler we döwletara hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de giňeldiljekdigine ynam bildirdiler.

Soňra Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletiniň Premýer-ministri Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah bilen duşuşygy boldy.

Milli Liderimiz we Premýer-ministr mähirli salamlaşyp, ikiçäk söhbetdeşlikde mizemez dostlugyň hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlygyň binýadynda üstünlikli guralýan türkmen-kuweýt hyzmatdaşlygynyň käbir meseleleri boýunça pikir alyşmaga dörän mümkinçilige kanagatlanma bildirdiler.

Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah şu gün ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň üstünligi bilen gutlap, gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklaryň döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge hyzmat etjekdigine berk ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip we türkmen tarapynyň şu sapara Türkmenistan bilen Kuweýt Döwletiniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki zaman taryhynyň möhüm tapgyry hökmünde baha berýändigini, onuň ikitaraplaýyn esasda hem-de Birleşen Milletler Guramasy, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly abraýly halkara düzümleriň we beýlekileriň çäklerinde özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin bar bolan mümkinçiliklerden netijeli peýdalanmaga gönükdirilendigini belledi. Milli Liderimiz ýurdumyzyň dünýäniň ähli döwletleri, şol sanda Ýakyn Gündogaryň ýurtlary bilen deňhukukly we netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek ugruna yzygiderli ygrarlydygyny nygtady.

Kuweýt Döwletiniň Premýer-ministri Bitarap Türkmenistanyň alyp barýan parahatçylyk söýüjilik hem-de hoşniýetli goňşuçylyk syýasatyny goldaýandygyny aýdyp, Türkmenistanyň Baştutanynyň adamzadyň düýpli meselelerini çözmäge oňyn çemeleşmesiniň dünýäde barha giňden goldaw tapýandygyny nygtady. Munuň özi ýurdumyzyň sebit hem-de ählumumy parahatçylygy we abadançylygy üpjün etmegiň bähbidine görýän çärelerine ýokary baha berilýändigine şaýatlyk edýär.

Söhbetdeşligiň barşynda milli Liderimiz we Premýer-ministr türkmen-kuweýt gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy hem-de meýilleşdirilýän ugurlary barada pikir alyşdylar. Özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin ägirt uly kuwwatyň bardygy bellenip, iki ýurduň arasynda ykdysady we medeni gatnaşyklary ýola goýmagyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň milli ýangyç-energetika toplumyny döwrebaplaşdyrmak boýunça durmuşa geçirýän strategiýasynyň işewür gatnaşyklary ýola goýmak üçin oňaýly şertleri döredýändigi bellenildi. Senagat düzümini mundan beýläk-de ösdürmegiň, ýokary tehnologiýalary we öňdebaryjy gazanylanlary ornaşdyrmagyň hasabyna pudagyň ýangyç serişdelerini çykarýan we gaýtadan işleýän kuwwatlyklarynyň artdyrylmagy bu strategiýanyň esasy ugry bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, Kuweýt Döwletiniň premýer-ministri türkmen Lideriniň başlangyçlaryny doly goldaýandygyny aýdyp, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisiniň, Gazagystan — Türkmenistan — Eýran demir ýolunyň, Türkmenistandan Owganystana demir ýoluň gurluşygynyň taslamalarynyň sebitiň ýurtlary üçin ägirt uly ähmiýetini nygtady. Olar hakyky hoşniýetli goňşuçylyk hyzmatdaşlygyň aýdyň nyşany bolup durýar.

Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah Merkezi Aziýa sebitinde möhüm orun eýeleýän Türkmenistanyň häzirki wagtda bütin dünýäde geljegi uly we ygtybarly hyzmatdaş hökmünde kabul edilýändigini belläp, Kuweýtiň işewür toparlarynyň amala aşyrylýan taslamalara giňden gatnaşmaga taýýardygyny aýtdy. Maýa goýumlary, söwda, gurluşyk we beýleki pudaklar möhüm ulgamlaryň hatarynda görkezildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýmaga çalyşýandygyny nygtap, dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin giň mümkinçilikleriň bardygyny belledi.

Sergileri guramak baradaky teklip aýdyldy, geljekki hyzmatdaşlar — döwlet hem-de hususy düzümleriň arasynda ysnyşykly gatnaşyklary ýola goýmaga ýardam edýän yzygiderli işewür duşuşyklary hem-de işewürler maslahatlaryny geçirmegiň maksada laýyklygy nygtaldy.

Döwlet Baştutanymyz esasy arap kompaniýalarynyň öňdebaryjy tehnologiýalarynyň hem-de tejribesiniň milli ykdysadyýetiň ähli pudaklaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnamany durmuşa geçirýän Türkmenistanda gerek boljakdygyny belledi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Kuweýt Döwletiniň Premýer-ministri ynsanperwer ulgamda ikitaraplaýyn gatnaşyklary hemmetaraplaýyn çuňlaşdyrmagyň wajypdygyna degip geçip, ylym-bilim, medeni ulgamlarda hem-de syýahatçylyk we sport ugry boýunça gatnaşyklary giňeltmegiň wajypdygyny bellediler. Bu ulgamlaryň ösdürilmegi dünýäniň köp döwletleriniň okgunly ösmeginiň möhüm şerti bolup durýar.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz we Kuweýt Döwletiniň Premýer-ministri birek-birege iň gowy arzuwlaryny beýan edip, göz öňünde tutulan meýilnamalaryň üstünlikli ýerine ýetiriljekdigine ynam bildirdiler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kuweýt Döwletine resmi sapary dowam edýär.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter