Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyny dakmak hakynda | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyny dakmak hakynda

опубликованно 07.03.2018 // 2152 - просмотров
 

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda düýpli özgertmeler geçirilip, ata Watanymyzy dünýäniň senagat taýdan ösen döwletleriniň birine öwürmek ugrunda giň gerimli işler amala aşyrylýar. Alnyp barylýan bu işler halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagy, agzybir jemgyýetimiziň yzygiderli kämilleşmegi üçin oňaýly şertleri döredýär. Gün-günden gözelleşýän eziz Diýarymyzyň gazanýan üstünliklerinde zähmetsöýer zenanlaryň mynasyp paýy bar.

Ösüp gelýän nesillerimizi ata Watanymyza hem-de mähriban halkymyza wepalylyk ruhunda terbiýelemekde, sagdyn hem-de ruhubelent adamlar edip ýetişdirmekde mährem enelerimiziň hyzmaty örän uludyr. Özleriniň mukaddes maşgala ojagyny gorap saklamakda, ata-babalarymyzyň durmuş tejribesi esasynda ogul-gyzlaryna edep-terbiýe bermekde bitirýän işleriniň bahasy ýokdur. Watansöýüjilik, ynsanperwerlik, halallyk we zähmetsöýerlik ýaly asylly häsiýetleri eziz perzentleriniň gursagyna guýýan, ýürekleri mähirden doly, yhlasly zähmeti bilen Garaşsyz Watanymyzyň gülläp ösmegine uly goşant goşýan enelerimiziň ýurdumyzda abraý-mertebesi hemişe belentdir.

Merdana ata-babalarymyzyň türkmen jemgyýetiniň sagdyn ösüşini esaslandyrýan maşgala ojagynda ene mähremligine aýratyn hormat goýup, ony mukaddeslige deňemek ýaly ajaýyp ýörelgelerinden ugur alyp, berkarar Watanymyzyň bagtyýar geljegini kepillendirýän mynasyp nesli ösdürip we terbiýeläp ýetişdirmekde belent başly enelerimiziň bitirýän ägirt uly hyzmatlaryny nazara almak bilen, karar edýärin:

Sekiz we şondan köp çagany dünýä inderen hem-de terbiýeläp ýetişdiren şu enelere Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyny dakmaly:

Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrliginiň Aşgabat şäheriniň Bagçylyk we gülçülik birleşiginiň Bagtyýarlyk etrap bagçylyk müdirliginiň bagbany Selbi Orazowna Saparowa,

Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabyndan öý hojalykçy Jennet Muhammetnurowna Muhammetnazarowa,

Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabyndan öý hojalykçy Aýjemal Şyhmyradowna Rejepowa,

Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabyndan öý hojalykçy Araztäç Gurbannazarowna Garažaýewa,

Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabyndan öý hojalykçy Ogulgül Soýunowna Goçimowa,

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň baş hünärmeni Bibijan Hakyýewna Durdyýewa,

«TürkmenharytIary» hususy kärhanasynyň hyzmat ediş işgäri Akgözel Muhammedowna Amangulyýewa,

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabyndan öý hojalykçy Gülşat Nurýagdyýewna Ýesenmyradowa,

Aşgabat şäherindäki 111-nji çagalar bagynyň terbiýeçisiniň kömekçisi Gülhumar Allaberdiýewna Ataýewa,

Türkmenistanyň Senagat ministrliginiň «Ýaşaýyş jaý jemagat hyzmatlary» kärhanasynyň garawuly Annabibi Muhammetmyradowna Gulowa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Sähragül Abdyrahmanowna Täçmuhammedowa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Güljeren Aýdogdyýewna Döwletowa,

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Güljemal Hydyrgulyýewna Baýramowa,

Aşgabat şäherindäki 21-nji ýöriteleşdirilen çagalar bagynyň aşpezi Oguljahan Gurbandurdyýewna Agaýewa,

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň «Nebitgazhyzmat» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Tokaý hojalygynyň bagbany Amangül Ýazberdiýewna Annaberdiýewa,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky 11-nji çagalar bagynyň terbiýeçisi Aknabat Nurlyýewna Öwezmuhammedowa,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçi bagbany Dursunjamal Altaýewna Orazalyýewa,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Mährijemal Myratgulyýewna Ataýewa,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Nargül Kadyrowna Annaýewa,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Tawus Aşyrowna Annaýewa,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Çeper Şamyradowna Hojaýewa,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Orazgül Oraznepesowna Ýaýlymowa,

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Ogulbibi Kakajanowna Durdynyýazowa,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ahal welaýatynyň Gökdepe etrap köpugurly hassahanasynyň Yzgant şäherçesiniň saglyk merkeziniň maşgala şepagat uýasy Aýsoltan Merdangeldiýewa,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Maral Öwezgeldiýewna Hojaballyýewa,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Döwletgül Gurtdurdyýewna Hojamyradowa,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Aksoltan Begmämmedowna Garajaýewa,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Nartäç Saparmuhammedowna Taçmyradowa,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Äşe Muhammetnurowna Aşyrmämmedowa,

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Ogulgözel Kakageldiýewna Artyklyýewa,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky 41-nji orta mekdebiň «Oraz» şahamçasynyň mugallymy Amandursun Aýdogdyýewna Atageldiýewa,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Nursoltan Saparowna Seýitliýewa,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Hurmagül Sähedowna Aşyrowa,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Tawus Ýagdyýewna Nepesowa,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Dessegül Myratberdiýewna Hojamämmedowa,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Bahar Hojamuhammedowna Garajaýewa,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Altynjemal Allaberdiýewna Annageldiýewa,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Bibigözel Kakamyradowna Çaryýewa,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Gülnar Amanmyradowna Akmämmedowa,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Oguljemal Sahatdurdyýewna Çerräýewa,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Ogulşat Şamyradowna Annaýewa,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Dünýägözel Kakajanowna Hajyýewa,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Ýazgül Annadurdyýewna Orazgulyýewa,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Nartäç Döwranowna Ruziýewa,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Amandursun Orazmämmedowna Nuryýewa,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndan öý hojalykçy Ogulnäzik Baýramgeldiýewna Abdyllaýewa,

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndan öý hojalykçy Ogulmaral Allaberenowna Tuwakowa,

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabyndan öý hojalykçy Maral Ureýewna Akyýewa,

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabyndan öý hojalykçy Gülşat Allamyradowna Çaryýewa,

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabyndan öý hojalykçy Ogulsapar Amanmyradowna Seýtiýewa,

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Guwlymaýak şäherçesindäki 4-nji çagalar bakja-bagynyň terbiýeçisi Baýrambibi Gylyçtaganowna Gündogdyýewa,

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Günbatargazakdyryş» müdirliginiň Belek kompressor menziliniň himiki derňew barlagçysy Täzegül Hojageldiýewna Jumagulyýewa,

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň 19-njy gurluşyk önümhanasynyň reňkleýjisi-suwagçysy Göwher Bazarbaýewna Babajanowa,

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinden öý hojalykçy Gülälek Arazgeldiýewna Garlyýewa,

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki «Çagalyk öýüniň» terbiýeçisiniň kömekçisi Gülüstan Gurbangeldiýewna Mämmetgeldiýewa,

Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrliginiň Balkan welaýatynyň tehniki tükelleýiş edarasynyň tehnik tükelleýjisi Ýelena Wiktorowna Ahmedzýanowa,

Balkan welaýatynyň Serdar şäherindäki A.Annageldiýewa adyndaky 8-nji orta mekdebiň mugallymy Gözel Sapargeldiýewna Garataýewa,

Balkan welaýatynyň Serdar şäherinden öý hojalykçy Aýjahan Işangulyýewna Öwlýägulyýewa,

Balkan welaýatynyň Serdar şäherinden öý hojalykçy Altyn Söýünbaýewna Keljäýewa,

Balkan welaýatynyň Serdar şäherinden öý hojalykçy Gurbansoltan Edadowna Annagylyjowa,

Balkan welaýatynyň Serdar şäherinden öý hojalykçy Oraztagan Annadurdyýewna Guljanowa,

Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Dursunjemal Gurtmämmedowa,

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinden öý hojalykçy Salamat Hoisowna Rozmetowa,

Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrliginiň Daşoguz welaýat oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Köneürgenç etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky pagta arassalaýjy kärhanasynyň ammar bölüminiň işçisi Baýramtäç Sapardurdyýewna Annamedowa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäherinden öý hojalykçy Zulfiýa Hudaýbergenowna Matkurbanowa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Maral Jepbarowna Hudaýberdiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Güljahan Amangeldiýewna Paltaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Gülruh Durmuşowna Goşmakowa,

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Mahbuba Oktamowna Ýakubowa,

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Erkinaý Niýazmemetowna Hojabaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Emine Ismailowna Kerimowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Gülşat Mämetgeldiýewna Mämiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Aýjemal Gurbanowna Durdyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Tyllagözel Aşyrowna Annadurdyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Dunýägözel Babaýewna Soýunowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Altyn Orazmuradowna Täçmedowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Güljahan Sätdurdyýewna Taganowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Şemşat Tirkeşowna Şagulyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Gülşirin Tirkeşowna Kakaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Halida Sultanbaýewna Romanbergenowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Gulşirin Gurbanmädowna Nepesowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Käbegül Goçmyradowna Kakaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Oguldurdy Rejepbaýewna Işanowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Aýjemal Allaberdiýewna Jumanowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Gurbanžemal Meredowna Gapbarowa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Guljemal Gutykowna Sapaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Haltäç Hudaýberdiýewa,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrap hassahanasynyň 141-nji oba saglyk merkeziniň maşgala feldşeri Gurbangül Saparbaýewna Rejepowa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Aýnabat Baýrambaýewna Saryýewa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Diana Grigorýewna Baýjanowa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Güljemal Annageldiýewna Hojaberdiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Enar Amandurdyýewna Ýagşymädowa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Barno Ýuldaşewna Artykowa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Şahlo Reýmbergenowna Dawletowa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Laçyn Aşyrbaýewna Arazdurdyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Gülöwser Saparmyradowna Atabaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Näzikjemal Baýjanowna Toýmyradowa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Gülnar Sapargylyjowna Arazgylyjowa,

Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabyndan öý hojalykçy Akgül Kakajanowna Gaňlyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Dilaram Bazarbaýewna Beknazarowa,

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Aýjemal Kerwenowna Hallyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Ogulnabat Dädebaýewna Seýitjanowa,

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Maral Esenowna Täjiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Gulşirin Kerimowna Söýünowa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Bike Otabaýewna Kakaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Nazire Atamuradowna Elmuradowa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Muýassar Meňlibaýewna Žumabaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Malika Durdibaýewna Hudaýşukurowa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Aýnabat Kadyrowna Kakaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Gultäç Kakaýewna Işangulyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Guljahan Kakaýewna Amanowa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Salamat Rejepbaýewna Saburowa,

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabyndan öý hojalykçy Göwherjan Jumadurdyýewna Paltabaýewa,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Görogly etrap hassahanasynyň geýim ýuwulýan bölüminiň maşinisti Aýbölek Atekaýewna Hojamedowa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Ýaňyljan Begjanowna Garryýewa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Gulmira Kulsahatowna Atahanowa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Käbegül Haýydowna Guwanowa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Salomat Karimowna Sadullaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Jennet Kakyşowna Ilgeldiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Ogulşat Orazgeldiýewna Esenowa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Sapargül Muhammedowna Garabaýewa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Bahargül Saparbaýewna Hallyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Maýsa Hydyrgeldiýewna Kakyşowa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Halida Sabirowna Koşlyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Gülşirin Hojamuradowna Ýegelekowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Tazegul Toýlybaýewna Menliýewa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Perdegül Myradowna Döwletnazarowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Äşe Hojamowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Ogulžahan Allamyradowna Gulžanowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Mährijemal Gaýypdurdyýewna Borjakowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Töfegül Öräýewna Artykowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Ýazgül Ýagmyrowna Işmyradowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Kempir Kurbangeldiýewna Kurbanowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Laçyn Janmädowna Ballyýewa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Arazbagt Haljykowna Ýazmyradowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Gurbangül Köşekowna Amanowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Gurbanžemal Ataşowna Arazowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Nurtäç Baýramgeldiýewna Jumageldiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Maral Baýtakowna Hožamuratowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Gurbangül Durdymädowna Sapargeldiýewa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Annagul Kuwaşowna Turaýewa,

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinden öý hojalykçy Durjemal Ýoldaşewna Seidowa,

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinden öý hojalykçy Ajap Begmuradowna Seýitmuradowa,

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinden öý hojalykçy Adalat Hazratkulyýewna Hudaýberdiýewa,

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinden öý hojalykçy Şosanam Döwranowna Muminowa,

Lebap welaýatynyň Darganata etrabyndaky 14-nji orta mekdebiň ýanaşyk çäkleri abadanlaşdyryjy işçisi Täzegül Çarykulyýewna Nurkulyýewa,

Lebap welaýatynyň Darganata etrabyndan öý hojalykçy Saýýara Durdybaýewna Ýangibaýewa,

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň «Jeýhun» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Gülbahar Tairowna Permanowa,

Lebap welaýatynyň Dänew etrabyndan öý hojalykçy Mamajan Jepbarkulyýewna Jumakulyýewa,

Lebap welaýatynyň Dänew etrabyndan öý hojalykçy Rahila Hemrakulyýewna Açylowa,

Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň «Şatlyk» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Jemile Mämedowna Çölliýewa,

Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň «Farap» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Meňlihan Joraýewna Gurbanowa,

Lebap welaýatynyň Farap etrabyndan öý hojalykçy Jumasoltan Jumageldiýewna Mömünowa,

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabyndaky 2-nji sport mekdebiniň ýanaşyk çäkleri abadanlaşdyrmak boýunça işçisi Zuleýha Jepbarowna Gylyjowa,

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabyndan öý hojalykçy Enar Işankulyýewna Ereşowa,

Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Aýna Taganowna Ýoldaşowa,

Lebap welaýatynyň Saýat etrabyndan öý hojalykçy Dursun Jumamyradowna Adylowa,

Lebap welaýatynyň Saýat etrabyndan öý hojalykçy Şemşat Ýazmyradowna Töräýewa,

Lebap welaýatynyň Saýat etrabyndan öý hojalykçy Jemal Muhammedowna Taganowa,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndaky 17-nji orta mekdebiň başlangyç synp mugallymy Gülzire Allanazarowna Isaýewa,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň «Lebap» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Aknabat Tagandurdyýewna Hakberdiýewa,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň «Altyn asyr» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Jeren Hudaýnazarowa,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň «Çohpetde» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Gunça Altyýewa,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndan öý hojalykçy Badam Ödegeldiýewna Hudaýberdiýewa,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndan öý hojalykçy Mähri Ahmedowna Şamuradowa,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndan öý hojalykçy Annagül Welmuradowna Penjiýewa,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndan öý hojalykçy Şemşat Hemraýewna Kadyrowa,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndan öý hojalykçy Aýgül Döwletgeldiýewna Seýitnepesowa,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndan öý hojalykçy Lälegözel Agamyradowna Nuryýewa,

Lebap welaýatynyň Kerki etrabyndaky 22-nji «Köşejik» çagalar bagynyň şepagat uýasy Güljemal Meredowa,

Lebap welaýatynyň Kerki etrabyndan öý hojalykçy Wenera Döwletgeldiýewna Annakuliýewa,

Lebap welaýatynyň Kerki etrabyndan öý hojalykçy Gülustan Allamuradowna Sultanmuradowa,

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndan öý hojalykçy Mähri Ismailowna Isbasarowa,

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndan öý hojalykçy Kumuş Döwletowna Jumaýewa,

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndan öý hojalykçy Akgül Işanowna Açylowa,

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndan öý hojalykçy Ogulşat Hudaýarowna Döwranowa,

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndaky 15-nji orta mekdebiň ýanaşyk çäklerini abadanlaşdyryjysy Serwijan Pirnazarowna Hezziýewa,

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndan öý hojalykçy Aýsoltan Rozyýewna Hudaýberenowa,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň «Dagly» maldarçylyk hojalygynyň kömekçi çopany Oraz Karjowowa,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Merjen Hemraýewna Baratowa,

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Zulayha Azamatowna Hojamkulowa,

Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinden öý hojalykçy Güljemal Haýdargulyýewna Ataýewa,

Mary welaýatynyň Oguzhan etrabyndan öý hojalykçy Maperi Osmanowna Kerimowa,

Mary welaýatynyň Oguzhan etrabyndan öý hojalykçy Guzel Aşirowna Gaibowa,

Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrliginiň Mary welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Mary şäher Bagçylyk müdirliginiň işçisi Arzygül Şamuhammedowna Hanowa,

Mary welaýatynyň Mary etrabyndan öý hojalykçy Zöhre Allanazarowna Annamuhammedowa,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň «Çarlakýap» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Oguljennet Ataýewa,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Mary welaýatynyň köpugurly hassahanasynyň hojalyk bölüminiň tehniki işgäri Bibigözel Ýazarowna Öwezdurdyýewa,

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabyndan öý hojalykçy Çemen Hojanepesowna Nuryýewa,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndan öý hojalykçy Güljahan Tagandurdyýewna Gurbangulyýewa,

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndan öý hojalykçy Sonagül Gurbangeldiýewna Allanowa,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndaky 38-nji orta mekdebiň mugallymy Ýazbibi Hanowna Nurlyýewa,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Maperi Guseýnowna Nurmammedowa,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Patma Abdulezizowna Mämmedowa,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Mabibi Hudaýdatowna Çakerowa,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Zylyha Huseýnowna Gämiýewa,

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Aýna Öwezowna Çaryýewa,

Mary welaýatynyň Garagum etrabyndan öý hojalykçy Jumagözel Orazberdiýewna Meredowa,

Mary welaýatynyň Garagum etrabyndan öý hojalykçy Nurjemal Abdurahmanowna Ýarmämedowa,

Mary welaýatynyň Garagum etrabyndan öý hojalykçy Patma Esenowna Medetowa,

Mary welaýatynyň Garagum etrabyndan öý hojalykçy Kümüş Guwançowna Garlyýewa,

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Janbibi Jelalowna Emirowa,

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Gulşat Soltanowna Aližanowa,

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Manaz Reýimowna Abdyrahmanowa,

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Täçnabat Taňrygulyýewna Welsahatowa,

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Maýagözel Tirkişowna Bagşyýewa,

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Nazbibi Dathudaýewna Weliýewa,

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Bibinur Muhammedowna Dinmämmedowa,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň Ýolöten şäherindäki Psihonewrologiýa çagalar öýüniň terbiýeçisi Aýnabat Bäşimowna Hojaýewa,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndaky 6-njy çagalar bakja-bagynyň terbiýeçisiniň kömekçisi Ýazjemal Goçmuradowna Nazarowa,

Mary welaýatynyň Murgap etrabyndan öý hojalykçy Ogulbaýram Kadyrowna Gullyýewa,

Mary welaýatynyň Murgap etrabyndan öý hojalykçy Soltangözel Ilmyradowna Ylýasgulyýewa,

Mary welaýatynyň Murgap etrabyndan öý hojalykçy Ogulgurban Kakalyýewna Ýülmekowa,

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabyndan öý hojalykçy Oguljemal Gurbanmyradowna Saparowa,

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabyndan öý hojalykçy Göwher Kakamyradowna Akmyradowa,

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabyndan öý hojalykçy Aýjemal Gorbaşiýewna Nepesowa.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2018-nji ýylyň 2-nji marty.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter