Türkmenistanyň Prezidenti syýahatçylyk ulgamyny ösdürmegiň maksatnamasyny taýýarlamagy tabşyrdy | TDH
Medeniýet

Türkmenistanyň Prezidenti syýahatçylyk ulgamyny ösdürmegiň maksatnamasyny taýýarlamagy tabşyrdy

опубликованно 02.03.2018 // 790 - просмотров
 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 2-nji martda geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimiz syýahatçylyk ulgamyny ösdürmek boýunça işleriň netijeliliginiň ýokarlandyrylmalydygyna ünsi çekdi.

Ýurdumyzda dünýäniň medeni ösüşiniň merkezleriniň biri bolan gadymy Merwiň ýadygärlikleri ýa-da heniz hiç ýerde bolmadyk, Köýtendag ýaly şeýle özboluşly taryhy we medeni desgalar bar. Döwlet Baştutanymyz bu desgalaryň syýahatçylar üçin örän özüne çekijidigini belläp, bu ulgama gözegçilik edýän wise-premýer B.Abdyýewa bu ugurdaky işleriň ýagdaýyny düýpli seljermegi, Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmek boýunça degişli maksatnamany taýýarlamagy tabşyrdy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter