Türkmenistanda Kipr Respublikasynyň ilçisi işläp başlady | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanda Kipr Respublikasynyň ilçisi işläp başlady

 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa Kipr Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Leonidas S.Markidisden ynanç hatyny kabul etdi.

Döwlet Baştutanymyzyň adyndan milli parlamentiň ýolbaşçysy myhmany ýokary diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlap, iki ýurduň arasyndaky dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny işjeňleşdirmekde üstünlik arzuw etdi.

Diplomat mähirli kabul edilendigi üçin hoşallyk bildirip, öz ýurdunyň ýokary derejeli ýolbaşçylarynyň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli salamyny hem-de türkmen halkyna abadançylyk we rowaçlyk baradaky iň gowy arzuwlaryny ýetirdi.

Ilçi Kipr Respublikasynyň ählumumy abadançylygyň, döredijiligiň we durnukly ösüşiň bähbidine oňyn başlangyçlary bilen halkara giňişliginde belent abraýa we ykrarnama eýe bolan Türkmenistan bilen özara gatnaşyklary hemmetaraplaýyn pugtalandyrmaga uly ähmiýet berýändigini nygtady.

Söhbetdeşligiň barşynda ilçä hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän daşary we içeri syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary, üstünlikli amala aşyrylýan, şol sanda durmuş ulgamynda geçirilýän giň möçberli ösüş maksatnamalary barada gürrüň berildi. Ylym, bilim, saglygy goraýyş, medeniýet we sport ulgamlaryndaky oňyn özgertmelere aýratyn üns berildi.

Diplomat Kiprde Türkmenistanyň okgunly ösüşine uly gyzyklanma bilen syn edýändiklerini, olary ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy, şol sanda esasy halkara guramalarynyň, hususan-da, BMG-niň çäklerinde hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin uly mümkinçilik hasaplaýandyklaryny belledi. Söwda-ykdysady we ynsanperwer, ylym-bilim, syýahatçylyk ýaly ulgamlarda gatnaşyklar özara bähbitli hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlary hasaplanylýar.

Mejlisiň işi, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça amala aşyrylýan demokratik özgertmeler babatda onuň eýeleýän orny söhbetdeşligiň esasy meseleleriniň biri boldy. Şunuň bilen baglylykda, ikitaraplaýyn gatnaşyklary çuňlaşdyrmagyň möhüm şerti hökmünde göni parlamentara gatnaşyklary ýola goýmagyň ähmiýeti barada pikir aýdyldy.

***

Şu gün diplomat Daşary işler ministrliginde kabul edildi, onda türkmen-kipr gatnaşyklaryny işjeňleşdirmegiň meselelerine garaldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter