Boks boýunça Türkmenistanyň çempionatyna sportuň bu görnüşiniň ýyldyzlary hormatly myhman hökmünde gatnaşar | TDH
Sport

Boks boýunça Türkmenistanyň çempionatyna sportuň bu görnüşiniň ýyldyzlary hormatly myhman hökmünde gatnaşar

опубликованно 12.02.2018 // 2187 - просмотров
 

13-nji fewralda Aşgabatda boks boýunça ýurdumyzyň çempionaty badalga alýar. Türkmenstanyň Boks boýunça federasiýasy, Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi hem-de Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi bäsleşigiň guramaçylary bolup çykyş edýärler.

Tomaşaly we özüne çekiji pursatlaryň baý bolmagyna garaşylýan ýaryş paýtagtymyzdaky iň bir döwrebap Olimpiýa şäherjiginde dört günläp dowam eder. Erkekleriň we zenanlaryň arasynda boljak bäsleşikde paýtagtymyza hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynyň bäşisine wekilçilik edýän türgenleriň ýüzlerçesi agramlyk dejesiniň onusy boýunýa güýç synanyşarlar.

Şu gün çäräniň dabaraly açylyşynda toparlar hem-de ýurdumyzyň tans toparlary we artistleri çykyş eder. Agşam bolsa ilkinji tutluşyklar geçiriler. 16-njy fewralda tamamlanjak bäsleşigiň aýgytlaýjy duşuşyklarynda güýçli türgenler kesgitleniler.

Çempionata Boks janköýerleriniň halkara assosiasiýasynyň wise-prezidenti we Aziýanyň boks konfederasiýasynyň prezidenti Serik Konakbaýewiň ýolbaşçylygynda wekiliýet gatnaşar.

Ussastlyk boksunyň ýyldyzlarynyň – WBA-nyň we IWF-niň çempiony Denis Lebedowyň, olimpiýa oýunlaryň çempiony Oleg Saitowyň hem-de belli türgen we aktýor, başa-baş tutluşyklaryň garyşyk göreşi boýunça 1995-nji ýylda dünýäniň çempiony bolan Oleg Taktarowyň hormatly myhmanlaryň hatarynda bäsleşige gatnaşmagyna garaşylýar.

Boks boýunça çempionatyň geljekki ýeňijileri hem-de kümüş baýraklaryň eýeleri milli ýygyndy toparyň agzalary bolar. Ýygyndy toparda belli russiýaly hünärmen – türkmen toparynyň baş tälimçisi Aleksandr Lebzýakanyň ýolbaşçylygynda Indoneziýanyň Jakarta şäherinde boljak Aziýa oýunlaryna taýýarlyk başlanar. 2017-nji ýyldaky halkara derejeli ýaryşlaryň netijelerine, ýagny, Bakuwdaky Yslam oýunlarynda, Daşkentdäki Aziýa çempionatynda we Minskidäki ýaryşda gazanylan ýeňişlere we baýrakly oýunlara seredeňde, boksçularymyzyň geljeginiň uludygy şübhesizdir.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter