Gurluşyk we binagärlik žurnaly pudaklaýyn ösüşiň konsepsiýalary barada | TDH
Jemgyýet

Gurluşyk we binagärlik žurnaly pudaklaýyn ösüşiň konsepsiýalary barada

опубликованно 12.02.2018 // 1243 - просмотров
 

“Türkmenistanyň gurluşygy we binagärligi” žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy, bu neşir giň okyjylar köpçüligine ýurdumyzyň şähergurluşygy ulgamynda täze taslamalary we meýilleri beýan edýär, taslama düzmek, inžener-gurluşyk tehnologiýalary, desgalaryň seýsmiki howpsuzlygy, tebigat dizaýny işleri boýunça meseleleri şöhlelendirýär.

Žurnalyň her sanynda Türkmenistanyň binagärlik-gurluşyk toplumynyň üstünlikleri we ýeten sepgitleri, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan pudagyň öňünde goýlan iri möçberli wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada gürrüň berilýär. Türkmen, iňlis we rus dillerinde çykýan neşir bu ulgamda halkara maglumatlary alyşmagyň ösdürilmegine, maýadarlaryň, buýrujylaryň, taslama düzüjileriň, gurluşykçylaryň serişdeleri we enjamlary öndürijileriň hem-de olary iberijileriň arasynda hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine, öňdebaryjy tehniki çözgütleriň hem-de täze döredijilik teklipleriň, innowasiýa häsiýetli ylmy işläp taýýarlamalaryň önümçilige ornaşdyrylmagyna ýardam berýär.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan neşir edilýän žurnal diňe bir hünärmenlere däl-de, sungat hem-de durmuş gurşawy hökmünde binagärlik bilen gyzyklanýan ähli adamlara niýetlenendir. Diňe bir pudaklaýyn täzelikleri, hünärmenleriň aýry-aýry ýagdaýlara we wakalara teswirlemeleri däl-de, olary durmuş-ykdysady we taryhy nukdaýnazardan açyp görkezmek žurnalyň umumy konsepsiýasyny düzýär. Biziň döwrümiziň binagärlik “ýyl ýazgysy” hem geljekde türkmen halkynyň gadymy binagärlik ýadygärlikleri ýaly Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň gazananlary barada ygtybarly söhbet eder.

Žurnalyň täze sany “Döwletimiziň baş maksady—halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak” atly baş temanyň esasynda düzülendir. Ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş toplumlaryny, durmuş maksatly desgalary, häzirki zaman düzümleri öz içine alýan paýtagtymyzyň täze binalary hakyndaky makalalar toplumy şeýle at bilen açylýar. Kottej görnüşli ýaşaýyş jaý toplumlarynyň gurluşygy boýunça taslamalaryň durmuşa geçirilmegi, şeýle hem ýakynda açylan ýurdumyzda ilkinji Golf-klub Aşgabadyň keşbine täze aýdyň öwüşgin çaýdy, bu barada çap edilen makalalarda gürrüň berilýär.

Žurnalyň sahypalarynda Türkmenbaşy şäherinde Halkara deňiz menziliniň gurluşygy baradaky makalalar ýerleşdirilendir, bu menzil tutuş sebitiň iri logistika merkezine öwrüler, şeýle hem neşirde ýurdumyzda häzirki zaman şäherçeleriň gurluşygy barada makalalar çap edilýär.

Şähergurluşyk ulgamynda esasy türkmen hünärmenleriniň we bilermenleriniň makalalarynda “Binagärlik döredijiliginde plagiat meseleleri”, pudakda howpsuzlyk tehnikasynyň we zähmeti goramagyň berjaý edilişi, ony kadalaşdyrmagyň ugurlary, innowasiýa häsiýetli gurluşyk we timarlaýyş serişdelerini netijeli peýdalanmagyň aýratynlyklary ýaly möhüm temalar gozgalýar. Bu makalalar toplumynda şeýle hem ýurdumyzyň alymlarynyň ýapon kärdeşleri bilen bilelikde işläp taýýarlan seýsmiki töwekgelçilige baha bermek boýunça halkara taslama baradaky habarlar okyjylara hödürlenilýär.

Şäher ýa oba bolsun, islendik ýaşaýyş künjegini bitewi binagärlik, ykdysady we durmuş gurluşy hökmünde emele getirmek mümkindir, elektroenergetika ulgamy bolsa onuň “gan aýlanyş damarydyr”. Ilatyň barha ösýän isleglerini üpjün etmek babatynda elektroenergetikanyň ösüşine bagyşlanan makala žurnalyň täze sanyny jemleýär.

Hünärmenlik pikirleriniň we bahalarynyň, ylmy-wagyz çemeleşmeler, bezegleriň, eskizleriň hem-de çyzgylaryň çeperçilik derejesiniň şeýle sazlaşygy “Türkmenistanyň gurluşygy we binagärligi” žurnalynyň döredijilik toparyna mynasyp intellektual önümi döretmäge mümkinçilik berýär.

Ýöriteleşdirilen neşir konseptual pudaklaýyn maglumatlaryň gymmatly çeşmesi, ýurdumyzyň bazarynda ugurdaş kompaniýalaryň öz tekliplerini öňe sürmegi üçin meýdança, buýrujylara çözgütleri kabul etmekde ygtybarly kömekçi, inženerçilik taglymlarynyň, şeýle hem milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň giň möçberli şähergurluşyk maksatnamasynyň taslamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň beýan edilýän ýeri bolup hyzmat edýär.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter