Wekilbazar etrabyna pul baýragynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi | TDH
Jemgyýet

Wekilbazar etrabyna pul baýragynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi

опубликованно 31.01.2018 // 1058 - просмотров
 

Wekilbazar etrabynyň merkezinde uly baýramçylyk ýagdaýy emele geldi. Medeniýe oýüniň töwereginde ak öýler dikildi hem-de baýramçylyk tagamlary taýýarlanyldy, bu etraba ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen ady almak ugrunda yglan edilen bäsleşigiň ýeňiji hökmünde dabaraly ýagdaýda mynasyp bolan sylagy – ABŞ-nyň 1 million dollary gowşuryldy.

Dabara welýat we etrap häkimlikleriniň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, kärendeçiler, ýaşlar, etrabyň köpsanly ýaşaýjylary gatnaşdylar.

Mälim bolşly ýaly, ýurdumyzyň iň gowy etraby adyny almak ugrundaky bäsleşigiň netijeleri 26-njy ýanwarda geçirilen hem-de Türkmenistanyň 2017-nji ýyldaky durmuş-ykdysady ösüşiniň jemlerine bagyşlanan giňişleýin hökümet mejlisiniň barşynda yglan edildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bäsleşigiň netijeleri bilen tanşyp, Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabyny ýeňiji diýip yglan etmek hem-de 1 million dollar baýragy bilen sylaglamak hakyndaky Buýruga gol çekdi.

Ýurdumyzda her ýyl geçirilýän bäsleşigiň şertlerine laýyklykda onuň ýeňijisi hökmünde hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça sebitleri ösdürmegiň Maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek, däne we pagta hasylyny ýygnamak boýunça şertnamalaýyn borçnamalary ýerine ýetirmek, ýaşaýyş-durmuş maksatly desgalary ulanmaga bermek, şeýle hem ilatyň iş üpjünçiligi meselelerini çözmek, ekologiýa howpsuzlygy, ilatyň boş wagtyny netijeli guramak hem-de bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga çekmek ýaly wezipeleriň üstünlikli çözülmegi ýaly görkezijiler kesgitlenildi.

Sylaglamak dabarasynda çykyş edenler etrabyň ýaşaýjylaryny olaryň mynasyp bolan bäsleşigiň ýeňijisi diýien ýokary at bilen gutlap, olaryň zähmet üstünlikleriniň özleriniň tutanýerli zähmeti bilen eziz Watanymyzyň abadançylygyny we ösüşini artdyrýan bütin türkmen halky üçin aýdyň görelde boljakdygyny bellediler.

Ýygnananlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Ýüzlenme kabul edip, milli Liderimze olaryň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň okgunly durmuş – ykdysady ösüşine goşýan goşandyna beren örän ýokary bahasy üçin çuňňňur hoşallyk bildirdiler hem-de geljekde hem Watanymyzyň abadançylygynyň, onuň kuwwatynyň we şan-şöhratynyň ýokarlandyrylmagynyň bähbidine ýadawsyz zähmet çekjekdiklerine ynandyrdylar.

Döredijilik toparlarynyň ýerine ýetirmeginde guralan baýramçylyk konsertinde milli tanslar ýerine ýetirildi, aýdym-sazlar ýaňlandy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter