Köp asyrlyk dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk ugruna eýerip | TDH
Syýasat habarlary

Köp asyrlyk dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk ugruna eýerip

опубликованно 10.03.2015 // 883 - просмотров
 

Şu gün, 11-nji martda Aşgabatda ýokary derejedäki türkmen-eýran gepleşikleri geçiriler. Oňa gatnaşmak üçin düýn agşam Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhani türkmen paýtagtyna döwlet sapary bilen geldi.

Duşuşygyň barşynda iki goňşy döwletiň Baştutanlary durmuş-ykdysady ösüşiň ileri tutulýan ugurlaryny we bar bolan kuwwaty nazara almak bilen, özara bähbitli hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy göz öňünde tutýarlar. Hyzmatdaşlygyň kuwwatyndan netijeli peýdalanmak bolsa tutuş sebitiň hem bähbitlerine hyzmat edýär.

Ministrler Kabinetiniň 6-njy martda bolan mejlisinde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwletara gatnaşyklarynyň dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk häsiýete eýedigini kanagatlanmak bilen belledi. Bu gatnaşyklar ýyl-ýyldan täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Bellenilişi ýaly, netijeli gatnaşyklaryň ähli ugurlarynda, ilkinji nobatda bolsa, ykdysady ulgamda ösüşiň okgunly depgini hem muňa şaýatlyk edýär.

Özüniň goňşusy bilen gatnaşyklary hemmetaraplaýyn pugtalandyrmak Türkmenistan üçin daşary syýasatyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Şol syýasat bolsa parahatçylyk söýüjilik we ýokary derejede oňyn häsiýete eýedir.

Türkmenistan we Eýran sebit boýunça uzak möhletleýin hyzmatdaşlar bolmak bilen, häzikri döwürde asyrlaryň dowamynda toplanan netijeli we özara bähbitli hyzmatdaşlygy baýlaşdyrmaga çalyşýarlar. Olar bu hyzmatdaşlygy iki ýurduň hem-de tutuş Merkezi Aziýanyň halklarynyň bähbidine amala aşyrylýan bilelikdäki täze giň möçberli taslamalar bilen berkidýärler.

Şol taslamalaryň soňkularynyň biri-de geçen ýylyň ahyrynda üstünlikli tamamlanan Gazagystan -Türkmenistan –Eýran demir ýolunyň gurluşygynyň taslamasy bilen baglanyşyklydyr. Bu demir ýoly eýýäm “Demirgazyk-Günorta” ulag geçelgesiniň “altyn” halkasy hökmünde ykrar edildi. Şol geçelge bolsa Aziýanyň we Ýewropanyň arasynda has oňaýly demir ýol ugruny üpjün eder, diýmek, parahatçylygyň, ählumumy abadançylygyň we durnukly ösüşiň bähbitlerine hyzmat eder.

Söwda-ykdysady gatnaşyklary kadalaşdyrmagyň netijeli guralyny işläp taýýarlamak maksady bilen döredilen ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparynyň işi, şeýle hem indi däbe öwrülen işewürler maslahatlary we harytlaryň ýöriteleşdirilen sergileri işewür gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna, Türkmenistanyň we Eýranyň telekeçilik düzümleriniň özara gyzyklanmalarynyň artmagyna ýardam edýär. Yzygiderli guralýan sergilere gatnaşýanlaryň sany bolsa ýylsaýyn artýar.

Geçen aýyň ahyrynda türkmen paýtagtynda geçirilen Eýran Yslam Respublikasynyň X ýöriteleşdirilen sergisine goňşy döwletden 120-ä golaý kompaniýa gatnaşdy. Olar ýurdumyzyň telekeçileri hem-de sarp edijileri üçin gyzyklanma bildirýän ýokary hilli önümleriň köp görnüşlerini hödürlediler.

Ýakyn günlerde Aşgabatda geçiriljek türkmen-eýran işewürler forumy hem iki goňşy ýurduň döwlet we hususy düzümleriniň arasyndaky gatnaşyklary has-da işjeňleşdirmäge ýardam eder.

Medeni-gumanitar hyzmatdaşlygy ösdürmäge hem möhüm ähmiýet berilýär. Soňky ýyllarda medeni we ylmy alyşmalar ýola goýuldy, sergiler, meşhur aýdymçylaryň we sazadalaryň döredijilik saparlary, türkmen we eýran wekiliýetleriň gatnaşmagynda halkara maslahatlar hem-de forumlar guralýar. Iki ýurtda Medeniýet günleri we amaly-haşam sungatynyň sergileri yzygiderli geçirilýär, beýleki bilelikdäki çäreler guralýar. Nobatdaky medeni çäre – Eýranyň lideriniň saparynyň öňüsyrasynda Türkmenistanda geçirilen Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet günleri hem dostlukly halklarynyň medeniýetleriniň mundan beýläk-de özara baýlaşmagyna gönükdirildi.

Sebit we halkara syýasatynyň köp meseleleri boýunça iki ýurduň garaýyşlarynyň ýakyndygy Hazar meselesi boýunça dowam edýän gepleşikleriň çäklerinde hem Türkmenistanyň we Eýranyň arasyndaky gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýe bolmagyny şertlendirdi. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan sebit boýunça goňşularyna bu meseläni çözmäge toplumlaýyn çemeleşmegi teklip edip, Hazar sebitinde daşky gurşawy goramak meselelerine garamak we degişli teklipleri hem-de maslahatlary işläp taýýarlamak üçin hemişelik hereket edýän gurama hökmünde Hazar ekologiýa forumyny guramak başlangyjy bilen çykyş etdi.

Goňşy ýurtlar bu özboluşly deňziň hukuk derejesi babatda ylalaşyga gelmäge çalyşýandyklaryny tassyklap, jedelleri diňe parahatçylykly ýol bilen çözmek we ähli degişli meseleler boýunça özara gyzyklanma bildirilýän gatnaşyklary ýola goýmak nukdaýnazaryndan çykyş edýärler.

Bir söz bilen aýdylanda, ozal ýokary derejede we hökümetara derejesinde geçirilen duşuşyklaryň hem-de gepleşikleriň ählisi Türkmenistanyň we Eýranyň ägirt uly kuwwata, mümkinçiliklere, esasysy bolsa, umumy bähbitlere laýyk gelýän hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek babatda hoşmeýilli erk-isleginiň bardygyny görkezdi.

Garaşylyşy ýaly, Aşgabat duşuşygynyň netijeleri boýunça gol çekilmegi meýilleşdirilýän ikitaraplaýyn resminamalaryň saldamly toplumy bu köpugurly we netijeli hyzmatdaşlygy has-da işjeňleşdirmäge ýardam eder.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter